วินัย คุณธรรม จริยธรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วินัย คุณธรรม จริยธรรม by Mind Map: วินัย คุณธรรม จริยธรรม

1. กลยุทธฝ์การบริหารจัดการสมัยใหม่

1.1. วินัย และการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการครู

1.1.1. ความหมายของวินัย

1.1.2. การรักษาวินัย

1.1.3. บทบาทของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการรักษาวินัย

1.1.4. ลักษณะของวินัย

1.1.5. ความผิดทางวินัย

1.1.6. ข้อกำหนดเรื่องวินัย

1.1.7. บทบัญญัติว่าด้วยวินัย และการรักษาวินัย

1.2. คุณธรรม จริธรรมสำหรับครุ

1.2.1. ความหมายของคุณธรรม

1.2.2. ความสำคัญของคุณธรรม