Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION by Mind Map: COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION

1. ความหมาย

1.1. เป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเรียกอีกอย่างได้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2. ความสำคัญ

2.1. เพื่อดึงดูดความสนใจ และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้ CAI พร้อมทั้งได้รับผลย้อนกลับอย่างต่อเนื่องกับเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ จึงง่ายต่อการประเมินและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา

3. ประเภท

3.1. 1.การแก้ปัญหา

3.2. 2.การสร้างสถาณการณ์จำลอง

3.3. 3.ผู้เรียนแบบเฉพาะรายตัว

3.4. 4.การฝึกและการปฏิบัติ

3.5. 5.บทสนทนา

3.6. 6.การไต่ถาม

3.7. 7.การสาธิต

3.8. 8.การเล่นเกม

3.9. 9.การทดสอบ

4. องค์ประกอบ

4.1. 1.สารสนเทศ

4.2. 2.ความแตกต่างระหว่างบุคคล

4.3. 3.การโต้ตอบ

4.4. 4.การให้ผลป้อนกลับทันที

5. ประโยชน์

5.1. 1.ดึงดูดความสนใจ

5.2. 2.เข้าใจง่าย

5.3. 3.สามารถเรียนซ้ำได้ตามต้องการ

5.4. 4.ลดช่องว่างระหว่างการเรียนในเมืองและชนบท

5.5. 5.ประหยัดเวลาและงบประมาณในการจัดสอน

5.6. 6.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

6. แนวทางการนำไปใช้

6.1. 1.ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนทางไกล

6.2. 2.เป็นสื่อแสดงลำดับขั้นตอนของเหตุการณ์

6.3. 3.ใช้แทนผู้สอน