นวัตกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรม by Mind Map: นวัตกรรม

1. ความหมาย

1.1. วิธีปฎิบัติการใหม่

1.2. สิ่งประดิษฐ์ใหม่

1.3. ดัดแปลงจากของเดิม

1.4. แนวคิดใหม่

2. ประโยชน์

2.1. ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม และยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน

3. กรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

3.1. ประเมินตามสภาพจริง

3.1.1. มีคะแนนอภิปราย

3.1.2. เน้นการประเมินนอกเหนือจากความรู้แบบเต็ม

3.2. ประโยชน์

3.2.1. บรรยายลดลงและเรียนรู้มากขึ้น

3.2.1.1. เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

3.2.1.2. คิดวิเคราะห์

3.2.1.3. เน้นสื่อ

3.2.1.4. พัฒนาการทางอารมณ์

3.2.1.5. บูรณาการ และร่วมทำงานกับผู้อื่น

3.2.2. เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

3.2.2.1. ผู้เรียนมีความแตกต่าง

3.2.2.2. ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรูุ้ได้

3.2.2.3. สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

4. ประโยชน์ของ IT

4.1. IT ในการเรียนการสอน

4.1.1. lean content

4.1.2. Fat content

4.2. สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน

4.3. มีตามตื่นตาตื่นใจ

4.4. มีมิติมีสีสัน

4.5. ง่ายต่อความเข้าใจเป็นรูปธรรม

4.6. มีความแปลกใหม่

5. นวัตกรรมเทคโนโลยีการสนเทศเพื่อการศึกษา

5.1. การแบ่งกลุ่มการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี

5.1.1. Innovator 2.5%กลุ่มแรกที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง

5.1.2. Early adopter 13.5% พร้อมเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

5.1.3. Majority 34% พร้อมเปลี่ยนแปลงเมื่อผู้อื่นเริ่มใช้

5.1.4. Late majority 34% เป็นกลุ่มใหญ่ที่จะเริ่มใช้เมื่อมีการแพร่หลาย

5.1.5. Laggard 16% กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลง

5.2. นวัตกรรมเทคโนโลยีที่นำมาใช้

5.2.1. ข้อคำนึงของสถานศึกษาในการใช้งาน