นวัตกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรม by Mind Map: นวัตกรรม

1. 2. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วการเรียนการสอนต้องตอบสนองต่อการเรียนรู้ใหม่ ได้อย่างรวดเร็วและเรียนรู้ได้มากขึ้นในเวลาที่ จำกัด การใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้

2. ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคต

3. ความหมาย

4. ทฤษฏีปรัชญาความสำคัญ แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

5. ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคต

6. ลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

7. กรอบการเรียนรู้ในคตวรรษที่ 21