Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรม by Mind Map: นวัตกรรม

1. แนวคิดใหม่

2. ความหมาย

2.1. วิธีหการปฏิบัติใหม่

2.2. สิ่งประดิษฐ์ใหม่

2.3. ดัดแปลงจากของเดิม

3. กรอบแนวคิด

3.1. ลดการบรรยาย

3.2. เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

3.3. เน้นการปฏิบัติต้วยตนเอง

3.4. การประเมินตามสภาพจริง

3.5. การทำงานเป็นทีม

4. ประเภท

4.1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลผลิตเป็นนวัตกรรมที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์

4.2. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเทคนิค วิธีการ หรือกระบวณการในการจัดการเรียนรู้

4.3. นวัตกรรมที่เน้นทั้งผลผลิตและเทคนิคกระบวณการ

5. ความสำคัญ

5.1. เพื่อนำนวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหาในเรื่องการเรียนการสอน

5.2. เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

5.3. เพื่อนำไปใช้ในการบริหารการศึกษา