นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

1. ความหมาย

1.1. การนำเอาความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทั้งวัสดุ อุปกรณ์เคื่องมือเครื่องจักรกลไก และเทคนิควิธีการต่างๆ มาใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน

2. วัตถุประสงค์

2.1. ส่งเสริมการเรียนการสอน

2.2. เพื่อการเรียนที่แปลกใหม่ รวมทั้งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3. ขอบข่ายของเทคโนโลยีทางการศึกษา

3.1. 1. การออกแบบ

3.1.1. คือการนำความรู้ที่มีอยุ่มาวางแผน

3.2. 2. การพัฒนา

3.2.1. คือการปลี่ยนแปลงและแก้ไขการออกแบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

3.3. 3. การใช้

3.3.1. คือการนำเอากระบวนการผลิตและออกแบบ มาใช้ในการเรียนการสอนจริง

3.4. 4.การจัดการ

3.4.1. คือการวางแผน การจัดการสื่อและกระบวนการใช้สื่อให้เป็นแบบแผน

3.5. 5. การประเมิน

3.5.1. คือการประเมินหาผลสรุปจากงาน สร้างเกณฑ์ในการประเมินวิเคราะห์หาผลสรุป นำผลมาปรับปรุงแก้ไข

4. ประโยชน์

4.1. 1.สามารถทำให้การเรียนการสอนจัดการศึกษามีความหมาย

4.2. 2.สามารถทำให้การจัดการศึกษาตั้งอยู่บนรากฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์

4.3. 3. ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น

4.4. 4. ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม

4.5. 5. ทำให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา

5. เป้าหมาย

5.1. 1.การขยายพิสัยของทรัพยากรของการเรียนรู้

5.2. 2.การเน้นการเรียนรู้แบบเอกัตบุคคล

5.3. 3.การใช้วิธีวิเคราะห์ระบบในการศึกษา

5.4. 4.พัฒนาเครื่องมือ-วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา

6. ตัวอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

6.1. หนังสือการ์ตูนประกอบเสียงดนตรี

6.2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

6.3. การเรียนแบบมัลติมีเดีย