นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

1. ความหมายนวัตกรรม

1.1. แนวความคิดใหม่

1.2. การปฏิบัติใหม่

1.3. สิ่งประดิษฐ์ใหม่

1.4. สิ่งที่ดัดแปลงจากของเดิม

2. กรอบ แนวคิด การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2.1. บรรยายลดลง สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น

2.2. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

2.3. ใช้ IT ในการเรียนการสอน

2.4. ประเมินตามสภาพจริง

3. การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

3.1. Innovator 2.5% กลุ่มนวัตกร เป็นกลุ่มแรกที่สนใจ คิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง

3.2. Early Adopter 13.5% กลุ่มคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองเมื่อเห็นคนอื่นเริ่มใช้

3.3. Early Majority 34% กลุ่มคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเอง แต่จะระมัดระวังในการใช้ จนกว่าจะเห็นว่าประสบความสำเร็จ

3.4. Rate Majority 34% คนกลุ่มใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงตนเองช้าสุด เปลี่ยนในนาทีสุดท้าย

3.5. Laggard 16% กลุ่มคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเอง บางทีต่อต้านเทคโนโลยี

4. ประเภทของนวัตกรรม

4.1. IT

4.1.1. smart phone

4.1.2. I-pad

4.1.3. computer

4.2. non IT

4.2.1. วิธีการสอน

4.2.2. ทฤษฎีการสอน

4.2.3. เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการสอน

5. ลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

5.1. มีความรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้

5.2. มีทักษะด้านการคิด คิดอย่างมีระบบ

5.3. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

5.4. มีทักษะในการสืบค้น คัดกรองข้อมูล

5.5. มีความกระตือรือร้น เป็นผู้เรียนเชิงรุก

5.6. มีทักษะพื้นฐานด้าน IT

5.7. มีทักษะด้านการใช้ภาษาสากล

5.8. ความสนใจในวัฒนธรรม ความตระหนักถึงความเป็นไปในโลก