ระบบการจัดการฐานข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบการจัดการฐานข้อมูล by Mind Map: ระบบการจัดการฐานข้อมูล

1. โครงสร้างของระบบ การจัดการข้อมูล

1.1. ชั้นที่ 1

1.1.1. เป็นส่วนของฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่ ในฮาร์ดดิส ซึ่งเป็นข้อมูลดิจิทัล ไม่สามารถมองเห็นได้

1.1.1.1. ส่วนเก็บข้อมูล (Database) เช่น รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล

1.1.1.1.1. ส่วนโครงสร้าง (Schema) นั่นคือกำหนดโครงสร้าง และชนิดของข้อมูลในฐานข้อมูล เช่น รหัสประชาชน ตั้งชื่อว่า Citizen ID ตัวเลขขนาด 13 หลัก

1.2. ชั้นที่ 2

1.2.1. ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล

1.2.1.1. ซอฟแวร์ที่ถูกสร้างขึ้นเฉพาะ เพื่อบริหาจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมใช้สำหรั บจัดการข้อมูล เช่น MySQL

1.2.1.1.1. ใช้ในการนำเอาข้อมูลไปสร้างออกมาเป็นฐานข้อมูล

1.2.1.1.2. คำสั่งที่ใช้สำหรับจัดการฐานข้อมูล เรียกว่า "SQL"

1.3. ชั้นที่3

1.3.1. กรอกข้อมูล

1.3.1.1. ข้อมูล

1.3.1.1.1. บันทึกลงฐานข้อมูล

1.3.2. ค้นหาข้อมูล

1.3.2.1. ชุดคำสั่ง SQL ติดต่อกับฐานข้อมูล เพื่อค้นหาข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ

1.3.2.1.1. แสดงผลค้นหา

2. ลักษณะของระบบฐานข้อมูล (Database)

2.1. มีการเก็บข้อมุลเป็นระเบียน (Record) เรียกว่าเป็นลักษณะของตัวฐานข้อมูล

2.2. ใช้โปรแกรม หรือซอฟแวร์

3. องค์ประกอบที่สำคัญ

3.1. ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System ; DBMS) การเก็บข้อมูลในคอมพิเตอร์ไม่ถือเป็นฐานข้อมล

4. ชนิดของฐานข้อมูล

4.1. แบบลำดับชั้น (Hierarchical Database)

4.2. แบบเครือข่าย (Network Database)

4.3. แบบเชิงสัมพัทธ์ (Relational Database) นิยมมากที่สุด

4.4. แบบเชิงวัตถุ (Object - Oriented Database)