การเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่21

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่21 by Mind Map: การเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่21

1. เหตุผลที่นำมาใช้

1.1. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทำให้การศึกษาจึงต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยู่แบบเดิม

1.2. เศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลง

1.3. การเพิ่มจำนวนของประชากร

2. ตัวอย่างนวัตกรรม

2.1. E-Learning

2.2. การศึกษาทางไกล

2.3. หนังสือประกอบเสียงดนตรี

3. ประโยชน์ของนวัตกรรม

3.1. ช้วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม

4. กรอบแนวคิดในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

4.1. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

4.2. การใช้สื่อเทคโนโลยี IT ในการจัดการเรียนการสอน

5. ลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่21

5.1. ความรับผิดชอบและพึ่งพาตัวเองในการเรียนรู้

5.2. ทักษะด้านความคิด

5.3. ความกระตือรือร้น

5.4. ทักษะพื้นฐานด้านIT

5.5. ความสนใจในวัฒนธรรม ความตระหนักถึงความเป็นไปของโลก

6. ความหมายของนวัตกรรม

6.1. การปฎิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน

6.2. พัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย

6.3. แนวความคิดใหม่