นวัตกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรม by Mind Map: นวัตกรรม

1. นวัตกรรมตามประเภทของผู้ใช้

1.1. นวัตกรรมที่เป็นสื่อสำหรับผู้สอน

1.2. นวัตกรรมที่เป็นสื่อสำหรับผู้เรียน

2. การค้นหา(Searching)

2.1. เป็นการสำรวจสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งภายในและภายนอก เพื่อตรวจจับสัญญาณของทั้งโอกาสและอุปสรรคสำหรับการนำไปสู่จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

3. การเลือกสรร(Selecting)

3.1. เป็นการตัดสินใจเลือกสัญญาณที่สำรวจพบเหล่านั้น เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. การนำไปปฏิบัติ(Implementing)

4.1. เป็นการแปลงสัญญาณที่มีศักยภาพไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นและนำสิ่งเหล่านั้นออกเผยแพร่สู่ตลาดทั้งภายในและภายนอก

5. การปฏิบัติ(Executing)

6. การนำเสนอ(Launching)

7. การรักษาสภาพ(Sustaining)

8. การเรียนรู้(Learning)