20 TUỔI PHẢI LÀM GÌ?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
20 TUỔI PHẢI LÀM GÌ? by Mind Map: 20 TUỔI PHẢI LÀM GÌ?

1. Nhận thức được

1.1. Nguồn lực

1.1.1. Sức trẻ (sức cơ bắp)

1.1.2. Tự do

1.1.3. Tất cả các cơ hội

1.1.4. Môi trường

1.2. Yếu

1.2.1. Thiếu kiến thức

1.2.1.1. Chuyên môn hẹp (nghề), kỹ năng cứng

1.2.1.2. Ngoài chuyên môn hẹp (chiếm 85-92% quyết định sự thành bại), kỹ năng mềm (sử, địa, văn, triết học,..)

1.2.2. Thiếu độ lỳ (ý chí, sự kiên nhẫn)

2. Vẽ sơ đồ thành công

2.1. Định vị chính mình

2.2. Mục tiêu

2.3. Thủ đoạn

2.3.1. Chiến lược cuộc đời

2.3.2. Tổ chức cuộc sống

2.3.3. Lãnh đạo bản thân

2.3.4. Hoạt động kiểm tra

3. Hành động, Hành động và Hành động

3.1. Kế hoạch phát triển

3.1.1. Nâng giá trị, nâng được gì đó

3.1.2. Kế hoạch hành động

3.2. Chọn việc để làm

3.2.1. Chọn đúng (90% cuộc đời)

3.2.2. Có hiệu quả

3.3. Việc đã chọn

3.3.1. Có năng suất cao nhất (hiệu suất)

3.4. Tinh thần vượt ngưỡng

3.4.1. Tư duy hành động

3.4.2. Tinh thần dám làm

3.4.3. Để đạt tự do cá nhân

3.5. Kỹ năng làm việc

3.5.1. 1% thông minh

3.5.2. 14% có nghề

3.5.3. 85% kỹ năng mềm

3.6. Nuôi ngưỡng (nghề)

3.6.1. Nâng cao nguồn lực liên tục

3.7. Nhường nghiệp

4. Nhiệm vụ

4.1. Tham gia mọi việc

4.2. Nâng nguồn lực

4.3. Nâng ý chí dám làm lên