การสวนล้างแผล การใส่ท่อระบาย (drain)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสวนล้างแผล การใส่ท่อระบาย (drain) by Mind Map: การสวนล้างแผล การใส่ท่อระบาย (drain)

1. ชนิด

1.1. Tube drain

1.2. T-tube ท่อระบายน้ำดี

1.3. Gauze drain

1.4. Penrose drain

1.5. PTBD ท่อระบายน้ำดีภายในตับ

1.6. PCD ท่อระบายผ่านผิวหนังโดยตรง

1.7. ทาอที่ใส่ทางจมูกหรือทางกระเพาะอาหาร

1.8. ท่อระบายสูญญากาศ

1.8.1. Radivac drain or Hemovac drain or Vacuum

1.8.2. Jackson-Pratt Drain

1.9. Sump drain

1.10. Chest Drain (ICD)

2. ตำแหน่ง

2.1. ชั้นเนื้อเยื่อ

2.2. ช่องต่างๆของร่างกายที่ลึกหน่อย

2.3. แผลผ่าตัด

2.4. ห่างจากแผลผ่าตัด 2-3 นิ้ว

3. จุดประสงค์

3.1. เพื่อเป็นช่องทางให้ของเหลว เช่น เลือด หนอง น้ำย่อย น้ำดี ออกจากร่างกาย

3.2. เพื่อการรักษา คือ กําจัดสาเหตุของโรคโดยตรง เช่น การผ่าฝีให้ หนองออก

3.3. เพื่อการป้องกัน การระบายประเภทนี้ เช่นในรายที่แพทย์ไม่แน่ใจว่า เกิดการรั่วหรือคั่งของสารน้ํา การใส่ทอระบายจะเป็นการป้องกันการอักเสบที่ จะเกิดขึ้นกับอวัยวะใกล้เคียง หรือเยื่อบุช่องท้อง

4. ประโยชน์

4.1. ทำให้แผลหายเร็ว

5. เทคนิค

5.1. แพทย์จะใช้ด้ายเย็บให้ท่อระบายยึดติดกับผิวหนัง

5.1.1. เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อระบายออกมานอกร่างกาย

5.1.2. เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดเข้าไปในร่างกาย

5.2. ตัดท่อระบายให้สั้นลง (short drain) วันละ 1-2 นิ้ว จนกว่าจะหลุดหมดหรือเมื่อต้องการดึงออก (drain off)

5.2.1. ทำให้แผลหายเร็ว

6. ขนาด

6.1. กว้าง 0.5-1.5 นิ้ว

6.2. ยาว 10-14 นิ้ว