Employee Engagement

Mapa Employee Engagement

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Employee Engagement by Mind Map: Employee Engagement

1. L' Employee Engagement fa referència al vincle entre el treballador i l'empresa. És el grau de compromís que el treballador té amb l'empresa i que es veu reflexat amb els beneficis empresarials. Implantar l'Employee Engagement en la empresa no es costa gaire i dona molts beneficis a ambdues parts.

2. Beneficis - Millora els resultats empresarials. - Els clients estan més satisfets, per què són atesos millor. - La productivitat augmentarà i l'eficiència també, per què els treballadors estan implicats amb l'organització. - Haurà més innovació, ja que els treballadors seran més proactius i proposaran noves idees i estratègies de millora i actualització. - L'absentisme disminuirà. - Disminuirà la rotació. Els treballadors no voldran canviar de lloc de treball.

3. Maneres de fomentar el Employee Engagement

4. Creixement: Tots els treballadors han de sentir que tenen l'oportunitat d'aprendre i creixer en l'organització. Invertirem en formació i desenvolupament professional.

5. Felicitat: Autonomia en el treball, recolzament, no excés de càrrega en les seves tasques i un bon equilibri laboral.

6. Ambaixador: Lleialtat en el que s'explica de l'empresa, per tal que els clients les rebin bé.

7. Relació amb els companys: Fomentar les bones relacions entre els companys de feina i fomentar les relacions de igual a igual.

8. Relació amb el gerent: Donar una capacitació personalitzada i una comunicació clara i oberta. Crear bones relacions amb els seus treballadors directes.

9. Reconeixement: Agraïments, reconeixements monetaris o amb beneficis, bonus, viatges, etc. És molt important donar recompenses personalitzades.

10. Comentaris: Comunicació freqüent i oberta amb els treballadors directes. Comunicació transparent i retroalimentació.

11. Benestar: Cultura centrada en el benestar. Menys absentisme, menys rotació, més salut laboral i major productivitat.

12. Alineació: Ajustar la contractació a la cultura empresarial que donem. Els treballadors amables i divertits aporten un plus en aquest apartat.

13. Ajust laboral i compensació: Elements com l'ajust laboral, la compensació, l'entorn laboral i l'ajust del rol, augmenten el compromís del treballador. Exemples: salari just i competitiu, flexibilitat laboral, més autonomia, etc.