กรอบแนวคิดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
กรอบแนวคิดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 by Mind Map: กรอบแนวคิดการเรียนรู้ใน   ศตวรรษที่ 21

1. 1. วิธีการจัดการเรียนรู้ที่บรรยายลดลง และเรียนรู้มากขึ้น

1.1. สนับสนุนผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนด้วยตนเอง

1.2. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด

1.3. ผู้สอนเปลี่ยนบทบาท จากผู้รู้เป็นผู้อำนวยความสะดวก หรือผู้สนับสนุน

1.4. สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน

1.5. ลดการบรรยายลง

1.6. เปลี่ยนการอธิบายเป็นการออกแบบการสอน

1.7. จัดเตรียมสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรการเรียนรู้

1.8. บูรณากิจกรรมที่หลากหลาย

1.9. ใช้สื่อการเรียนการสอนใหม่และไอที

2. 2. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

2.1. หลักการคิด 3 ประการ ได้แก่

2.1.1. 1. ผู้เรียนทุกคนมีความแตกต่าง

2.1.2. 2. ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้

2.1.3. 3. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา

2.2. วิธีการจัดการเรียนรู้

2.2.1. เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม เลือกเนื้อหาการเรียนรู้ที่สนใจ

2.2.2. เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

2.2.3. ผู้สอนออกแบบกิจกรรม

2.2.4. ผู้เรียนเรียนรู้ทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และสังคม

2.2.5. ฝึกกระบวนการคิดทั้งระดับพื้นฐาน และระดับสูง

2.2.6. ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

3. 3. การใช้ IT ในการเรียนการสอน

3.1. สนับสนุนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2. การยืดหยุ่นในการเข้าถึงเนื้อหา ปราศจากด้านเวลาและสถานที่

3.3. เป็นช่องทางในการพบปะ อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น

3.4. สิ่งสำคัญที่ผู้สอนต้องพิจารณาคือ

3.4.1. การเลือกเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญ

3.4.2. แทนเนื้อหาที่ไม่ใช่แก่น

3.4.3. การเลือกหัวข้อการเรียนให้เหมาะสม

3.5. ต้องมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้

3.6. เลือกหรือจัดหารูปแบบของ IT ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้

3.7. จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ใช้ IT ให้เหมาะสม

4. 4. การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง

4.1. คะแนนการมีส่วนร่วมในการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น

4.2. คะแนนจากชิ้นงานหรือโครงงาน

4.3. การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านการใช้ IT