ساختار و فرهنگ نظام مالیاتی در ایران

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ساختار و فرهنگ نظام مالیاتی در ایران by Mind Map: ساختار و فرهنگ نظام مالیاتی در ایران

1. بررسی نظام مالیاتی اسلام و موارد خرج آن مانند خمس، زکات و...

1.1. حتما قوانین اهل سنت بررسی شود

1.2. آیا اکنون درآمد مراجع از زمینه خمس کاهش یافته ؟ آیا وقف و زکات مردم کمتر شده

1.3. وقف ، خمس ، زکات هریک چه جایگاهی در نظام اقتصادی میتوانند ایفا کنند و الان در کجا هستند

1.4. کارآمدی اسلام در زمینه هدایت اقتصادی دولت و ملت در چه حد است؟

1.5. حس روحانیون و مراجع کنونی نسبت به مالیات چیست؟

2. مالیات در کشور های غربی

2.1. اساس درآمد کشور های غربی و نحوه اخذ مالیات

2.2. نحوه فرهنگ سازی مالیات در غرب چگونه بوده است

3. نظام خراج در گذشته ایران و مخضوضا دوره قاجار ، پهلوی و صفویه

3.1. تاثیرات فرهنگ گذشته بر فرهنگ امروز ایران که از مالیات فرار میکنند. آیا نقش روحانیت در میان است؟

3.2. در زمانی که نفت نبود کشور ها چگونه امورات خود را میگزراندند

4. فرار مالیاتی

4.1. قانونی

4.2. غیر قانونی

5. انواع مالیات

5.1. مستقیم

5.2. غیرمستقیم

6. ضرورت (پرداخت یا دریافت)

6.1. درآمد های دولتی

6.1.1. نفتی

6.1.2. غیرنفتی

7. قوانین مربوط

7.1. قوانین تو در تو امکان دور زدن

8. تفاوت های اقتصاد مبتنی بر نفت با اقتصاد مبتنی بر مالیات

8.1. نفت چگونه اقتصاد را بیمار میکند؟

8.2. مالیات اکنون چند درصد اقتصاد ما را تشکیل میدهد

9. فرهنگ مردمی درباره مالیات

9.1. نگاه ایرانی(احساس حق پرداخت نکردن به خاطر نفت

9.1.1. تحریم

9.2. نگاه مردم ساکن در ایران + دیگر کشورها)

9.3. نگاه خارجی ها

10. بررسی سوژه ها و تبلیغات رسانه ای برای مالیات

10.1. راهکار اظهارنامه مالیاتی چقدر به کمک اخذ مالیات امد؟

10.2. تبلیغات اداره مالیات در پایان سال 96 به چه میزان موثر بود؟

10.3. فرهگ سازی مالیات در مجموعه های تلویزونی و سینمایی در کجای کار قرار دارد؟