Βιώσιμη ανάπτυξη

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Βιώσιμη ανάπτυξη by Mind Map: Βιώσιμη ανάπτυξη

1. Κοινωνική Συνοχή

1.1. Κοινωνική Διάσταση

1.1.1. Κοινωνική Ανάπτυξη

1.1.1.1. Κοινωνική Δικαιοσύνη

1.1.1.1.1. Ισότητα

1.1.1.1.2. Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων

1.1.1.2. Κοινωνική Αειφορία

2. Οικονομική Διάσταση

2.1. Σύστημα Οικονομίας

2.1.1. Υποδομές

2.1.2. Προστασία Φυσικών Πόρων

2.1.2.1. Ευημερία τοπικής ,περιφερειακής και εθνικής οικονομίας

3. Περιβαλλοντική Διάσταση

3.1. Προστασία Περιβάλλοντος

3.1.1. Προώθηση αειφόρων προτύπων κατανάλωσης -παραγωγής

3.1.1.1. Αποσύνδεση οικονομικής μεγέθυνσης από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος

3.2. Προστασία και Διατήρηση Φυσικών Πόρων