Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sitemap by Mind Map: Sitemap

1. Trang chủ

1.1. Slide banner chính

1.2. Giới thiệu iDIGI

1.3. Sản phẩm chính

1.3.1. Bài giảng video

1.3.2. Bài tập thực hành

1.4. Big number

1.5. Đối tác

2. Về chúng tôi

2.1. Trang đơn bao gồm các nội dung: Giới thiệu chung, Tầm nhìn, Sứ mệnh.

3. Về sản phẩm

3.1. Phương pháp giảng dạy

3.2. Sản phẩm chính

3.3. Cấu trúc bài giảng

4. Liên hệ

4.1. Trang đơn chứa form điền thông tin khách hàng: Họ và Tên, SĐT, Email, Trường học- Cơ quan, Câu hỏi tư vấn.

5. Phiên bản: Tiếng Việt/ English