Sitemap iDIGI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sitemap iDIGI by Mind Map: Sitemap iDIGI

1. Trang chủ

1.1. Slide banner chính

1.2. Giới thiệu ngắn gọn iDIGI, tầm nhìn, sứ mệnh

1.3. Sản phẩm chính

1.3.1. Bài giảng video

1.3.2. Bài tập thực hành

1.4. Big number

1.5. Đối tác

2. Học trải nghiệm

2.1. Trang đơn để học sinh học thử bài giảng iDIGI

3. Về sản phẩm

3.1. Phương pháp giảng dạy

3.2. Sản phẩm chính

3.3. Cấu trúc bài giảng

4. Liên hệ

4.1. Trang đơn chứa form điền thông tin khách hàng: Họ và Tên, SĐT, Email, Trường học- Cơ quan, Câu hỏi tư vấn.

5. Phiên bản: Tiếng Việt/ English