Giup Viec Nhanh

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Giup Viec Nhanh by Mind Map: Giup Viec Nhanh

1. Scope: kết nối Tìm NGV và người có nhu cầu tìm việc giúp việc nhà

1.1. Tìm kiếm NGV

1.1.1. Giúp Việc Nhanh

1.1.1.1. Quản lí Hồ sơ Người cần tìm việc

1.1.1.2. Quản lí Hồ sơ Người Cần NGV

1.1.1.3. Tìm kiếm NGV

1.1.1.4. Tìm kiếm Người cần NGV

1.1.1.5. Giúp đặt lịch hẹn 2 bên

1.1.1.6. Đánh giá mức độ hài lòng NGV

1.1.1.7. Quản lí Hợp đồng

1.1.2. Quản lí Hồ sơ Người cần tìm việc

1.1.3. Quản lí Hồ sơ Người Cần NGV

1.1.4. Tìm kiếm NGV

1.1.5. Tìm kiếm Người cần NGV

1.1.6. Giúp đặt lịch hẹn 2 bên

1.1.7. Đánh giá mức độ hài lòng NGV

1.1.8. Quản lí Hợp đồng

1.2. Tìm kiếm Người cần NGV

1.2.1. Giúp Việc Nhanh

1.2.1.1. Quản lí Hồ sơ Người cần tìm việc

1.2.1.2. Quản lí Hồ sơ Người Cần NGV

1.2.1.3. Tìm kiếm NGV

1.2.1.4. Tìm kiếm Người cần NGV

1.2.1.5. Giúp đặt lịch hẹn 2 bên

1.2.1.6. Đánh giá mức độ hài lòng NGV

1.2.1.7. Quản lí Hợp đồng

1.2.2. Quản lí Hồ sơ Người cần tìm việc

1.2.3. Quản lí Hồ sơ Người Cần NGV

1.2.4. Tìm kiếm NGV

1.2.5. Tìm kiếm Người cần NGV

1.2.6. Giúp đặt lịch hẹn 2 bên

1.2.7. Đánh giá mức độ hài lòng NGV

1.2.8. Quản lí Hợp đồng

1.3. Giúp đặt lịch hẹn 2 bên

1.3.1. Giúp Việc Nhanh

1.3.1.1. Quản lí Hồ sơ Người cần tìm việc

1.3.1.2. Quản lí Hồ sơ Người Cần NGV

1.3.1.3. Tìm kiếm NGV

1.3.1.4. Tìm kiếm Người cần NGV

1.3.1.5. Giúp đặt lịch hẹn 2 bên

1.3.1.6. Đánh giá mức độ hài lòng NGV

1.3.1.7. Quản lí Hợp đồng

1.3.2. Quản lí Hồ sơ Người cần tìm việc

1.3.3. Quản lí Hồ sơ Người Cần NGV

1.3.4. Tìm kiếm NGV

1.3.5. Tìm kiếm Người cần NGV

1.3.6. Giúp đặt lịch hẹn 2 bên

1.3.7. Đánh giá mức độ hài lòng NGV

1.3.8. Quản lí Hợp đồng

1.4. Quản lí Hợp đồng

1.4.1. Giúp Việc Nhanh

1.4.1.1. Quản lí Hồ sơ Người cần tìm việc

1.4.1.2. Quản lí Hồ sơ Người Cần NGV

1.4.1.3. Tìm kiếm NGV

1.4.1.4. Tìm kiếm Người cần NGV

1.4.1.5. Giúp đặt lịch hẹn 2 bên

1.4.1.6. Đánh giá mức độ hài lòng NGV

1.4.1.7. Quản lí Hợp đồng

1.4.2. Quản lí Hồ sơ Người cần tìm việc

1.4.3. Quản lí Hồ sơ Người Cần NGV

1.4.4. Tìm kiếm NGV

1.4.5. Tìm kiếm Người cần NGV

1.4.6. Giúp đặt lịch hẹn 2 bên

1.4.7. Đánh giá mức độ hài lòng NGV

1.4.8. Quản lí Hợp đồng

1.5. Quản lí Hồ sơ Người cần tìm việc

1.6. Quản lí Hồ sơ Người Cần NGV

1.6.1. Giúp Việc Nhanh

1.6.1.1. Quản lí Hồ sơ Người cần tìm việc

1.6.1.2. Quản lí Hồ sơ Người Cần NGV

1.6.1.3. Tìm kiếm NGV

1.6.1.4. Tìm kiếm Người cần NGV

1.6.1.5. Giúp đặt lịch hẹn 2 bên

1.6.1.6. Đánh giá mức độ hài lòng NGV

1.6.1.7. Quản lí Hợp đồng

1.6.2. Quản lí Hồ sơ Người cần tìm việc

1.6.3. Quản lí Hồ sơ Người Cần NGV

1.6.4. Tìm kiếm NGV

1.6.5. Tìm kiếm Người cần NGV

1.6.6. Giúp đặt lịch hẹn 2 bên

1.6.7. Đánh giá mức độ hài lòng NGV

1.6.8. Quản lí Hợp đồng

1.7. Đánh giá mức độ hài lòng NGV

1.7.1. Giúp Việc Nhanh

1.7.1.1. Quản lí Hồ sơ Người cần tìm việc

1.7.1.2. Quản lí Hồ sơ Người Cần NGV

1.7.1.3. Tìm kiếm NGV

1.7.1.4. Tìm kiếm Người cần NGV

1.7.1.5. Giúp đặt lịch hẹn 2 bên

1.7.1.6. Đánh giá mức độ hài lòng NGV

1.7.1.7. Quản lí Hợp đồng

1.7.2. Quản lí Hồ sơ Người cần tìm việc

1.7.3. Quản lí Hồ sơ Người Cần NGV

1.7.4. Tìm kiếm NGV

1.7.5. Tìm kiếm Người cần NGV

1.7.6. Giúp đặt lịch hẹn 2 bên

1.7.7. Đánh giá mức độ hài lòng NGV

1.7.8. Quản lí Hợp đồng

2. Solution: Trên Mobile App (Android, IOS)

3. Budget:

3.1. 1. Ngân sách: 5M

3.2. 2. Duration: 8 tháng

4. Payment

4.1. 1. ATM Card

4.2. 2. Visa

4.3. 3. Liên ngân hàng

5. Marketing

5.1. 1. Facebook

5.2. 2. Truyền thông workshop

5.3. 3. Web trẻ thơ

5.4. 4. Kênh Phụ nữ và gia đình