Structure diagram

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Structure diagram by Mind Map: Structure diagram

1. Package diagram

1.1. Model diagram

1.1.1. Là gì Là diagram phụ trong structure diagram, thể hiện 1 số góc nhìn trìu tượng hoặc cụ thể về hệ thống. Nó thể hiện kiến trúc của 1 ứng dụng đa lớp.

1.2. Thành phần package, packageable element, dependency, element import, package import, package merge.

2. Object diagram

2.1. Là gì là 1 dạng classdiagram thể hiện đặc tả các instance của class hoặc interface(Object ) , slots cùng với giá trị cụ thể, liên kết( instance của association)

2.2. Thành phần: Instance specification, object, slot và link

3. Class diagram

3.1. Ý nghĩa Thể hiện cấu trúc của hệ thống, hệ thống con, các thành phần bằng những class liên quan tới nhau và interface, cùng với những feature , ràng buộc và quan hệ như quan hệ khái quát, phụ thuộc và kết hợp(association.

3.2. Thành phần class, interface, feature, constraint, association, generalization, dependency .

4. Composite structure diagram

4.1. Là diagram thể sự kết nối với nhau giữa các phần tử, đại diện những runtime instance liên kết với nhau thông qua các links để đạt mục tiêu chung.

4.2. Internal structure diagram

4.2.1. Thê hiện cấu trúc bên trong của 1 loại hay phân tích của loại đó thành những properties, part và relationship

4.2.2. Thành phần: class, part, port, connector, usage

4.3. Collaboration Use Diagrams

4.3.1. Thành phần Collaboration, connector, part, collaboration specialization, dependency

4.3.2. xda

4.3.3. Thể hiện những khía cạnh có liên quan của 1 bộ những instance bằng việc mô tả role mà instance đảm nhiệm

4.3.4. Thành phần: collaboration, connector, part, dependency.

5. Manifest Diagram

5.1. Thể hiện quá trình hình thành của những component bằng artifacts và cấu trúc bên trong của các artifacts đó.

5.2. Manifest diagram không được mô tả trong UML 2.5 vậy nên sự hình thành các component bới aritfact có thể được mô tả bằng cả Component diagram hoặc deployment diagram

5.2.1. Component Diagram

5.2.1.1. Thể hiện các component và dependencies giữa chúng.

5.2.1.2. Được sử dụng Component-based Developnment để mô tả hệ thống với kiến trúc hướng dịch vụ (SOA)

5.2.2. Deployment Diagram