หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์

1.1. 1.คอมพิวเตอร์กับงานด้านการศึกษา

1.2. 2.คอมพิวเตอร์กับงานด้านวิทยาศาสตร์

1.3. 3.คอมพิวเตอร์กับงานด้านการออกแบบทางวิศวกรรม

1.4. 4.คอมพิวเตอร์กับงานด้านธุรกิจทั่วไป

1.5. 5.คอมพิวเตอร์กับงานด้านธนาคาร

1.6. 6.คอมพิวเตอร์กับงานด้านร้านค้าปลีก

1.7. 7.คอมพิวเตอร์กับงานด้านการแพทย์

1.8. 8.คอมพิวเตอร์กับงานคมนาคมและการสื่อสาร

1.9. 9.คอมพิวเตอร์กับงานด้านอุตสาหกรรม

1.10. 10.คอมพิวเตอร์กับหน่วยงานราชการ

2. องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.1. 1.ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

2.2. 2.ซอฟต์แวร์ (Software)

2.3. 3.บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (Peopleware)

2.4. 4.ข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information

2.5. 5.ขั้รตอนการปฎิบัติงานหรือกระบวนการทำงาน (Procedure)

3. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

3.1. 1.การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Machine)

3.2. 2.การทำงานด้วยความเร็วสูง (High speed Processing)

3.3. 3.ความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้ (Accuracy and Raliability)

3.4. 4.จัดเก็บข้อมูลได้ปริมาณมาก (Can Store a lot of Dats)

3.5. 5.การสื่อสารและเครื่อข่าย (Communications and Networking)

4. ชนิดของคอมพิวเตอร์

4.1. 1.ซูดปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer)

4.2. 2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe Computer)

4.3. 3.มินิคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง (Mini Computer)

4.4. 4.เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ (Server Computer)

4.5. 5.ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer)

4.6. 6.คอมพิวเตอร์แบบฝัง (Embedded Computer)

5. โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

5.1. 1.หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU

5.2. 2.หน่วยความจำ (Memory)

5.3. 3.อินพุต/เอาต์พุต (Input/Output : I/O

6. จัดทำโดย : นายสมเกียรติ เกษร 6222040130