หลักการพื้นฐานของระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการพื้นฐานของระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการพื้นฐานของระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

1. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

1.1. 1.การทำงานด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ Electronic Machine

1.2. 2.การทำงานด้วยความเร็วสูง Speed Processing

1.3. 3.ความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้ Accuracy and Reliability

1.4. 4.จัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก Can Store a lot of Data

1.5. 5.การสื่อสารและเครื่อข่าย Communications and networking

2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

2.1. 1.ฮาร์ดแวร์ Hardware

2.2. 2.ซอฟต์แวร์ Software

2.3. 3.บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ Peopleware

2.4. 4.ข้อมูลและสารสนเทศ Data and information

2.5. 5.ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรืกระบวนการทำงาน Procedure

3. ความหมายของคอมพิวเตอร์

3.1. เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนอิกส์ที่สามารถอ่าน และบันทึกข้อมุล ตลอดจนรับคำสั่ง เพื่อแก้ไขปัญหา หรือทำการคำนวณที่สลับซับซ้อน แสดงผลผลลัพะ์ได้อย่างรวดเร้วและแม่นยำ

4. ชนิดของคอมพิวเตอร์

4.1. 1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ super Computer

4.2. 2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ Mainframe computer

4.3. 3.มินิคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง Mini Computer

4.4. 4.เซิร์ฟคอมพิวเตอร์ Server computer

4.5. 5.ไมโครคอมพิวเตอร์ Micro computer

4.6. 6.คอพิวเตอร์แบบฝัง Embedded computer

5. โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

5.1. ส่วนประกอบสำคัญ ที่มีความเกี่ยวข้องกันการนำคำว่าโครงสร้างและคอมพิวเตอร์มารวมกันเป็นโครงสร้างคอมพวเตอร์