หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์

1.1. เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านและบันทึกข้อมูล ตลอดจนรับคำสั่ง เพื่อแก้ไขปัญหา หรือทำการคำนวณที่สลับซับซ้อน แสดงผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ มีไว้สำหรับผ่อนร่างกายและสมองของมนุษย์

2. องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.1. 1.ฮาร์ดแวร์(Hardware)

2.2. 2.ซอฟต์แวร์(Software)

2.3. 3.บุคลากรทางคอมพิวเตอร์(Peopleware)

2.4. 4.ข้อมูลและสารสนเทศ(Data and Information)

2.5. 5.ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงาน(Procedure)

3. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

3.1. 1.การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Machine)

3.2. 2.การทำงานด้วยความเร็วสูง(High Speed Processing)

3.3. 3.ความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้(Accuracy and Reliability)

3.4. 4.จัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก(Can Store a lot of Data)

3.5. 5.การสื่อสารและเครือข่าย(Communications and Networking)

4. ชนิดของคอมพิวเตอร์

4.1. 1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์(Super Computer)

4.2. 2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe Computer)

4.3. 3.มินิคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง (Mini Computer)

4.4. 4.เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์(Server Computer)

4.5. 5.ไมโครคอมพิวเตอร์(Micro Computer)

4.6. 6.คอมพิวเตอร์แบบฝัง(Embedded Computer)

5. โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

5.1. คือ ส่วนประกอบสำคัญต่างๆที่นำมาสร้างเป็นคอมพิวเตอร์และโครงสร้างภายในของคอมพิวเตอร์ จะประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 3 หน่วย

5.2. 1.หน่วยประมวลผลกลาง(Central Processing Unit : CPU)

5.2.1. 1.1 หน่วยควบคุม(Control Unit)

5.2.2. 1.2 หน่วยคำนวณและตรรกะ(Arithmetic and Logic Unit : ALU)

5.2.3. 1.3 หน่วยความจำรีจิสเตอร์(Register)

5.3. 2.หน่วยความจำ(Memory)

5.4. 3.อินพุต/เอาต์พุต(Input/Output : I/O)