หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์

1.1. 1.คอมพิวเตอร์กับงานด้านการศึกษา

1.2. 2.คอมพิวเตอร์กับงานวิทยาศาสตร์

1.3. 3.

1.3.1. คอมพิวเตอร์กับงานด้านการออกแบบทางวิศวกรรม

1.3.2. 4.คอมพิวเตอร์กับงานด้านธุรกิจทั่วไป

1.3.3. 5.คอมพิวเตอร์กับงานด้านธนาคาร

1.3.4. 6.คอมพิวเตอร์กับงานด้านร้านค้าปลีก

1.3.5. 7.คอมพิวเตอร์กับงานด้านการแพทย์

1.3.6. 8.คอมพิวเตอร์กับงานด้านคมนาคมและการสื่อสาร

1.3.7. 9.คอมพิวเตอร์กับงานอุตสาหกรรม

1.3.8. 10.คอมพิวเตอร์กับหน่วยงาน

2. องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.1. 1.ฮาร์ดแวร์(Hardware)

2.2. 2.ซอฟต์แวร์(Software)

2.3. 3.บุคลากรทางคอมพิวเตอร์(Peopeware

2.4. 4.ข้อมูลและสารสนเทศData and lnformation

2.5. 5.ขั้นตอนปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงานprocedre

3. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

3.1. 1.การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์Eeictronic Machine

3.2. 2.การทำงานด้วยความเร็วสูง

3.3. 3.ความถูงต้องแม่นยำและเชื่่อถือได้

3.4. 4.จัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก

3.5. 5.การสื่อสารและเครือข่าย

4. ชนิดของคอมพิวเตอร์

4.1. 1.ชนิดของคอมพิวเตอร์

4.2. 2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

4.3. 3.มินิคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง

4.4. 4.เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์

4.5. 5.ไมโครคอมพิวเตอร์

4.6. 6.คอมพิวเตอร์แบบฟัง

5. โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

5.1. 1.2หน่วยควบคุม

5.2. 1.2หน่วยคำนวณและตรรกะ

5.3. 1.3หน่วยความจำรีจิสเตอร์