หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

1. 1. ความหมายของคอมพิวเตอร์

1.1. 1. คอมพิวเตอร์กับงานด้านการศึกษา

1.2. 2. คอมพิวเตอร์กับงานด้านวิทยาศาสตร์

1.3. 3. คอมพิวเตอร์กับการออกแบบทางวิศวกรรม

1.4. 4. คอมพิวเตอร์กันงานด้านธุรกิจทั่วไป

1.5. 5. คอมพิวเตอร์กับงานด้านธนาคาร

1.6. 6. คอมพิวเตอร์กับงานด้านร้านค้าปลีก

1.7. 7. คอมพิวเตอร์กับงานด้านการแพทย์

1.8. 8.คอมพิวเตอร์กับงานด้านคมนาคมและการสื่อสาร

1.9. 9. คอมพิวเตอร์กับงานด้านอุสาหกรรม

1.10. 10. คอมพิวเตอร์กับหน่อยงานราชการ

2. 2.องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.1. 1. ฮาร์ดแวร์

2.2. 2. ซอฟต์แวร์

2.3. 3. บุคลากรทางคอมพิวเตอร์

2.4. 4. ข้อมูลและสารสนเทศ

2.5. 5.ขั้นตอนและการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงาน

3. 3. คุรสมบัติของคอมพิวเตอร์

3.1. 1. การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3.2. 2. การทำงานด้วยความเร็วสูง

3.3. 3. ความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้

3.4. 4. จัดเก็บข้อมูลได้ปริมาณมาก

3.5. 5. การสื่อสารและเครือข่าย

4. 4. ชนิดของคอมพิวเตอร์

4.1. 1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

4.2. 2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

4.3. 3.มินิคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง

4.4. 4. เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์

4.5. 5. ไมโครคอมพิวเตอร์

5. 5. โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

5.1. 1. หน่วยประมวลผลกลาง

5.2. 2. หน่วบความจำ

5.3. 3.อินพุต/เอาต์พุต