หลัการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลัการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลัการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์

1.1. 1.คอมพิวเตอร์กับงานด้านการศึกษา

1.2. 2.คอมพิวเตอร์กับงานด้านวิทยาศาสตร์

1.3. 3.คอมพิวเตอร์กับการทำงานด้านการออกแบบทางวิศวกรรม

1.4. 4.คอมพิวเตอร์กับการทำงานด้านธุรกิจทั่วไป

1.5. 5.คอมพิวเตอร์กับงานด้านธนาคาร

1.6. 6คอมพิวเตอร์กับงานด้านค้าปลีก.

1.7. 7คอมพิวเตอร์กับงานด้าการแพทย์.

1.8. 8คอมพิวเตอร์กับงานด้านการคมนาคมและการสื่อสาร.

1.9. 9.คอมพิวเตอร์กับงานด้านอุตสาหกรรม

1.10. 10คอมพิวเตอร์กับหน่วยงานราชการ.

2. องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.1. 1.ฮาร์ดแวร์

2.2. 2.ซอฟแวร์

2.3. 3.บุคลากรทางคอมพิวเตอร์

2.4. 4.ข้อมูลและสารสรเทศ

2.5. 5.ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงาน

3. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

3.1. 1.การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์

3.2. 2.การทำงานด้วยความเร็วูง

3.3. 3.ความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้

3.4. 4.จัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก

3.5. 5.การสื่อสารและเครือข่าย

4. ชนิดของคอมพิวเตอร์

4.1. 1.ซุเปอร์คอมพิวเตอร์

4.2. 2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

4.3. 3.มินิคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง

4.4. 4.เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์

4.5. 5.ไมโครคอมพิวเตอร์

4.6. 6.คอมพิวเตอร์แบบฝัง

5. โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

5.1. 1.หน่วยประมวลผลกลาง

5.1.1. 1.1. หน่วยควบคุม

5.1.2. 1.2. หน่วยคำนวณและตรรกะ

5.1.3. 3.หน่วยความจำรีจิสเตอร์

5.2. 2.หน่วยความจำ

5.3. 3.อันพุต/เอาต์พุต