ระบบปฎิบัติการเบื้องต้น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบปฎิบัติการเบื้องต้น by Mind Map: ระบบปฎิบัติการเบื้องต้น

1. 1.ความหมายของคอมพิวเตอร์

1.1. 1.คอมพิวเตอร์กับงานด้านการศึกษา

1.2. 2.คอมพิวเตอร์กับงานด้านวิทยาศาสตร์

1.3. 3.คอมพิวเตอร์กับงานด้านการออกแบบทางวิศวกรรม

1.4. 4.คอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจทั่วไป

1.5. 5.คอมพิวเตอร์กับงานด้านธนาคาร

1.6. 6.คอมพิวเตอร์กับงานด้านร้านค้าปลีก

1.7. 7.คอมพิวเตอร์กับงานด้านการแพทย์

1.8. 8.คอมพิวเตอร์ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร

1.9. 9.คอมพิวเตอร์กับงานด้านอุตสาหกรรม

1.10. 10.คอมพิวเตอร์กับหน่วยงานราชการ

2. 2.องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.1. 1.ฮาร์ดแวร์

2.2. 2.ซอฟต์แวร์

2.3. 3.บุคลากรทางคอมพิวเตอร์

2.4. 4.ข้อมูลและสารสนเทศ

2.5. 5.ขั้นตอนการปฎิบัติงานหรือกระบวนการทำงาน

3. 3.คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

3.1. 1.การทำงานด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์

3.2. 2.การทำงานด้วยความเร็วสูง

3.3. 3.ความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้

3.4. 4.จัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก

3.5. 5.การสื่อสารและเครือข่าย

4. 4.ชนิดของคอมพิวเตอร์

4.1. 1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

4.2. 2.เมนเฟรนคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ๋

4.3. 3.มินิคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง

4.4. 4.เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์

4.5. 5.ไมโครคอมพิวเตอร์

4.6. 6.คอมพิวเตอร์แบบฝัง

5. 5.โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

5.1. 1.หน่วยประมวลผลกลาง

5.2. 2.หน่วยความจำ

5.3. 3.อินพุต/เอาต์พุต