ระบบปฎิบัติการเบื้องต้น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบปฎิบัติการเบื้องต้น by Mind Map: ระบบปฎิบัติการเบื้องต้น

1. 1.ความหมายของคอมพิวเตอร์

1.1. 1. คอมพิวเตอร์กับงานด้านการศึกษา

1.2. 2. คอมพิวเเตอร์กับงานด้านวิทยาศาสตร์

1.3. 3. คอมพิวเตอร์กับงานด้านการออกแบบทางวิศวกรรม

1.4. 4.คอมพิวเตอร์กับงานด้านธุรกิจทั่วไป

1.5. 5. คอมพิวเตอร์กับงานด้านธนาคาร

1.6. 6. คอมพิวเตอร์กับงานด้านร้านค้าปลีก

1.7. 7. คอมพิวเตอร์กับงานด้านการแพทย์

1.8. 8. คอมพิวเตอร์กับงานด้านคมนาคมและการสื่อสาร

1.9. 9. คอมพิวเตอร์กับงานด้านอุตสาหกรรม

1.10. 10. คอมพิวเตอร์กับหน่วยงานราชการ

2. 2.องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.1. 1.ฮาร์ดแวร์

2.1.1. 1.หน่วยประมวลผลกลาง

2.1.2. 2.หน่วยความจำ

2.1.3. 3.อุปกรณ์รับข้อมูล

2.1.4. 4.อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล

2.2. 2.ซอฟต์แวร์

2.2.1. ส่วนที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ

2.2.2. ส่วนที่ 2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.3. 3.บุคลากรทางคอมพิวเตอร์

2.4. 4.ข้อมูลและสารสนเทศ

2.5. 5.ขั้นตอนการปฎิบัติงานหรือกระบวนการทำงาน

3. 3.คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

3.1. 1.การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3.2. 2.การทำงานด้วยความเร็วสูง

3.3. 3.ความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้

3.4. 4.จัดเก็บข้อมูลได้ปริมาณมาก

3.5. 5.การสื่อสารและเครือข่าย

4. 4.ชนิดของคอมพิวเตอร์

4.1. 1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

4.2. 2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

4.3. 3.มินิคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง

4.4. 4.เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์

4.5. 5.ไมโครคอมพิวเตอร์

4.5.1. 1.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

4.5.2. 2.คอมพิวเตอร์แบบพกพา

4.5.3. 3.แล๊ปทอปปคอมพิวเตอร์

4.5.4. 4.คอมพิวเตอร์มือถือ

4.5.5. 5.ปาล์มคอมพิวเตอร์

4.5.6. 6.คอมพิวเตอร์แบบฝัง

4.5.7. 7.แท๊บเล็ตพีซี

4.5.8. 8.เพ็นคอมพิวเตอร์

4.6. 6.คอมพิวเตอร์แบบฝัง

5. 5.โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

5.1. 1.หน่วยประมวลกลาง

5.1.1. 1.1หน่วยควบคุม

5.1.2. 1.2หน่วยคำนวณและตรรกะ

5.1.3. 1.3หน่วยความจำรีจิสเตอร์

5.2. 2.หน่วยความจำ

5.3. 3.อินพุต/เอาต์พุต