หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1. 1.ความหมายของคอมพิวเตอร์

1.1. เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านและบันทึกข้อมูลได้และแสดงผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

1.2. 1.คอมพิวเตอร์กับงานด้านการศึกษา

1.3. 2.คอมพิวเตอร์กับงานด้านวิทยาศาสตร์

1.4. 3.คอมพิวเตอร์กับงานด้านการออกแบบวิศวกรรม

1.5. 4.คอมพิวเตอร์กับงานด้านธุรกิจทั่วไป

1.6. 5.คอมพิวเตอร์กับด้านธนาคาร

1.7. 6.คอมพิวเตอร์กับด้านร้านค้าปลีก

1.8. 7.คอมพิวเตอร์กับงานด้านการแพทย์

1.9. 8.คอมพิวเตอร์กับงานด้านคมนาคมและการสื่อสาร

1.10. 9.คอมพิวเตอร์กับงานด้านอุตสาหกรรม

1.11. 10.คอมพิวเตอร์กับหน่วยงานราชการ

2. 2.องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

2.1. 1.ฮาร์ดแวร์

2.1.1. 1.1หน่วยประมวลผลกลาง

2.1.2. 1.2หน่วยความจำ

2.1.3. 1.3อุปกรณ์รับข้อมูล

2.1.4. 1.4.อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล

2.2. 2.ซอฟแวร์

2.2.1. 2.1ซอฟแวร์ระบบ

2.2.2. 2.2ซอฟแวร์ประยุกต์

2.3. 3.บุคลากรทางคอมพิวเตอร์

2.4. 4.ข้อมูลและสารสนเทศ

2.5. 5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. 3.คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

3.1. 1.การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3.2. 2.การทำงานด้วยความเร็วสูง

3.3. 3.ความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้

3.4. 4.จัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก

3.5. 5.การสื่อสารและเครือข่าย

4. 4.ชนิดของคอมพิวเตอร์

4.1. 1.ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์

4.2. 2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

4.3. 3.มินิคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง

4.4. 4.เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์

4.5. 5.ไมโครคอมพิวเตอร์

4.6. 6.คอมพิวเตอร์แบบฝัง

5. 5.โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

5.1. จะประกอบด้วยโครงสร้างหลัก 3 หน่วย คือ 1.หน่วยประมวลผลกลาง 2.หน่วยความจำหลัก 3.อินพุต/เอาต์พุต