หลักการพื้นฐานและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการพื้นฐานและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการพื้นฐานและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1. ความหมาย ประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์

1.1. เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนสมองกลใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆที่ง่ายและซํบซ้อนโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์

1.2. ประโยชน์

1.2.1. 1.งานธุรกิจ

1.2.2. 2.งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

1.2.3. 3.งานคมมานาคมและสื่อสาร

1.2.4. 4.งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

1.2.5. 5.งานราชการ

1.2.6. 6.การศึกษา

2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

2.1. 1.ซอฟต์แวร์

2.2. 2.ฮาร์ตแวร์

2.3. 3.บุคลากร peopleware

2.4. 4.ข้อมูลสารสนเทศ

3. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

3.1. 1.การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3.2. 2.การทำงานด้วยความเร็วสูง

3.3. 3.ความถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้

3.4. 4.การเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก

3.5. 5.การสื่อสารดชื่อมโยงข้อมูล

4. ชนิดของคอมพิวเตอร์

4.1. 1.ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์

4.2. 2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

4.3. 3.มินิคอมพิวเตอร์

4.4. 4.วิร์คสเตชั่น

4.5. 5.ไมโครคอมพิวเตอร์

5. โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

5.1. 1.อินพุต-เอาท์พุต

5.2. 2.หน่วยประมวลผลกลาง หรือ ซีพียู

5.3. 3.หน่วยความจำ

6. ปิ่น

6.1. จัดทำโดย นางสาว สุรางคนา อ่ำบางกระทุ่ม 6222040067