หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัจิการคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัจิการคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการพื้นฐานของระบบปฏิบัจิการคอมพิวเตอร์

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์

1.1. 1.คอมพิวเตอร์กับงานด้านการศึกษา

1.2. 2.คอมพิวเตอร์กับงานด้านวิทยาศาสตร์

1.3. 3.คอมพิวเตอร์กับงานด้านการออกแบบทางวิศวกรรม

1.4. 4.คอมพิวเตอร์กับงานด้านธุรกิจทั่วไป

1.5. 5.คอมพิวเตอร์กับงานด้านธนาคาร

1.6. 6.คอมพิวเตอร์กับงานด้านค้าปลีก

1.7. 7.คอมพิวเตอร์กับงานด้านการแพทย์

1.8. 8.คอมพิวเตอร์กับงานด้านคมนาคมและการสื่อสาร

1.9. 9.คอมพิวเตอร์กับงานด้านอุตสาหกรรม

1.10. 10.คอมพิวเตอร์กับหน่วยงานทางการ

2. องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.1. 1.ฮาร์ดแวร์

2.2. 2.ซอฟต์แวร์

2.3. 3.บุคลากรทางคอมพิวเตอร์

2.4. 4.ข้อมูลและสารสนเทศ

2.5. 5.ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทำงาน

3. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

3.1. 1.การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3.2. 2.การทำงานด้วยความเร็วสูง

3.3. 3.ความถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้

3.4. 4.จัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก

3.5. 5.การสื่อสารและเครือข่าย

4. ชนิดของคอมพิวเตอร์

4.1. 1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

4.2. 2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

4.3. 3.มินิคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง

4.4. 4.เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์

4.5. 5.ไมโครคอมพิวเตอร์

4.6. 6.คอมพิวเตอร์แบบฝัง

5. โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

5.1. 1.หน่วยประมวลผลกลาง

5.1.1. - หน่วยควบคุม

5.1.2. - หน่วยคำนวณและตรรกะ

5.1.3. - หน่วยความจำรีจิสเตอร์

5.2. 2.หน่วยความจำ

5.3. 3.อินพุต / เอาต์พุต