หลักการพื้นฐานระบบการคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักการพื้นฐานระบบการคอมพิวเตอร์ by Mind Map: หลักการพื้นฐานระบบการคอมพิวเตอร์

1. ความหมายประโยนช์ของคอมพิวเตอร์

1.1. เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัตทำหน้าที่เหมือนสมองกลใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆที่ง่ายและซ่บซ่อนโดยวิธีทางวิทยาศาสัตร์

1.2. ประโยนช์

1.2.1. 1.งานธุรกิจ

1.2.2. 2.งานวิทยาศาสัตร์ การแพทย์และสาธารณสุข

1.2.3. 3.งานคมนาคมและสื่อสาร

1.2.4. 4.งามวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

1.2.5. 5.งานราชการ

1.2.6. 6.การศึกษา

2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

2.1. 1.ซอฟต์แวร์

2.2. 2.ฮาตร์แวร์

2.3. 3.บุคลากร peoleware

2.4. 4.ข้อมูลสาระสนเทศ

3. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

3.1. 1.การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3.2. 2.การทำงานด้วยความเร็วสูง

3.3. 3.ความถูกต้องแมนยำเชื่อถือได้

3.4. 4.การเก็บข้อมูลได้ในปริมานมาก

3.5. 5.การสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล

4. ชนิดของคอมพิวเตอร์

4.1. 1.ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์

4.2. 2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

4.3. 3.มินิคอมพิวเตอร์

4.4. 4.เวิอร์สเตชั่น

4.5. 5.ไมโครคอมพิวเตอร์

5. โครงสร้างของคอมพิวเตอร์

5.1. 1.อินพุต-เอาท์พุท

5.2. 2.หน่อยประมวลผลกลางหรือซีพียู

5.3. 3.หน่อยความจำ