เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. 1.ความหมายของระบบคอมพิวเตอร์

1.1. หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูงให้ผู้รับข่าวสารมีปฏิกริยาตอบสนองกลับมา โดยคาดหวังให้เป็นไปตามที่ผู้ส่งต้องการ

2. 3.รูปแบบของการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.1. 1. แบบดาว (Star Topology)เป็น การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต่อผ่านอุปกรณ์ที่เรียก ว่า ฮับ ( Hub ) ซึ่งเป็นจุดกลางในการติดต่อ เป็นเครือข่ายที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเพราะติดตั้งและ ดูแลรักษาระบบง่าย ราคาวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่แพง ข้อดีคือ เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งมีปัญหา จะไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องอื่นๆ ในเครือข่าย ข้อเสีย ถ้า Hub เสียจะใช้งานไม่ได้ทั้งระบบ ใช้สายสัญญาณติดตั้งมากกว่าแบบอื่น

2.2. 2. แบบวงแหวน (Ring Topology)เป็น การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเชื่อมต่อกันเป็นลักษณะแบบวง แหวน ข้อดี คือ สามารถเชื่อมได้ระยะทางที่ไกลกว่าแบบอื่นๆ ข้อเสียคือ ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายมีปัญหา จะทำให้ระบบหยุดการทำงาน

2.3. 3. แบบบัส (Bus Topology) เป็น การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องต่อเชื่อมอยู่บนสายสัญญาณเดียว กัน เป็นการเชื่อมต่อสายแบบเส้นตรง จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรก แล้วโยงสายไปยังเครื่องที่ 2 3 ... ตามลำดับในลักษณะการต่อแบบอนุกรม การเชื่อมแบบนี้ทำได้ง่าย แต่มีข้อเสีย คือ ถ้ามีปัญหาที่สายสัญญาณเส้นใดเส้นหนึ่ง จะส่งผลกระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบเครือข่าย

2.4. 4. แบบผสมผสาน (Hybrid) เป็นการเชื่อมต่อที่เอาแบบดาว แบบวงแหวนและแบบบัส มาผสมผสานกัน เพื่อลดจุดอ่อนและเพิ่มจุดเด่นให้กับระบบเครือข่าย

3. 4.โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (TOPOLOGY)

3.1. Bus

3.1.1. ข้อดี ของการเชื่อแบบบัส คือ

3.1.2. 1.สามารถติดตั้งได้ง่าย เนื่องจากเป็นโครงสร้างเครือข่ายที่ไม่ซับซ้อน

3.1.3. 2.การเดินสายเพื่อต่อใช้งาน สามารถทำได้ง่าย

3.1.4. 3.ประหยัดค่าใช้จ่าย กล่าวคือ ใช้สายส่งข้อมูลน้อยกว่า เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อกับสายหลักได้ทันที

3.1.5. 4.ง่ายต่อการเพิ่มสถานีใหม่เข้าไปในระบบ โดยสถานีนี้สามารถใช้สายส่งข้อมูลที่มีอยู่แล้วได้

3.1.6. ข้อเสียของการเชื่อแบบบัส คือ

3.1.7. 1. ถ้ามีสายเส้นใดเส้นหนึ่งหลุดไปจากสถานีใดสถานีหนึ่ง ก็จะทำให้ระบบเครือข่ายนี้หยุดการทำงานลงทันที

3.1.8. 2. ถ้าระบบเกิดข้อผิดพลาดจะหาข้อผิดพกลาดได้ยาก โดยเฉพาะถ้าเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่

3.2. Ring

3.2.1. ข้อดีของการเชื่อมแบบวงแหวน คือ ใช้สายสัญญาณน้อยกว่าแบบดาว เหมาะกับการเชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณใยแก้วนำแสง เพราะส่งข้อมูลทางเดียวกันด้วยความเร็วสูง

3.2.2. ข้อเสียของการเชื่อมแบบวงแหวน คือ ถ้าสถานีใดเสียระบบก็จะไม่สามารถทำงานต่อไปได้จนกว่าจะแก้ไขจุดเสียนั้น และยากในการตรวจสอบว่ามีปัญหาที่จุดใดและถ้าต้องการเพิ่มสถานีเข้าไปจะพกหระทำได้ยากด้วย

3.3. Star

3.3.1. ข้อดีของการเชื่อมแบบดาว คือ ง่ายต่อการใช้บริการ เพราะมีศูนย์กลางอยู่ที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายอยู่เครื่องเดียวและเมื่อเกิดความเสียหายที่คอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็จะไม่มีผลกระทบอันใดเพราะใช้สายคนละเส้น

3.3.2. ข้อเสียของการเชื่อมแบบดาว คือ ต้องใช้สายสัญญาณจำนวนมาก เพราะแต่ละสถานีมีสายสัญญาณของตนเองเชื่อมต่อกับศูนย์กลางจึงเหมาะสมกับเครือข่ายระยะใกล้มาก กว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกล การขยายระบบก็ยุ่งยากเพราะต้องเชื่อมต่อสายจากศูนย์กลางออกมา ถ้าศูนย์กลางเสียหายระบบจะใช้การไม่ได้

3.4. Hybrid

3.4.1. ข้อดี

3.4.2. สามารถเข้าถึงเครือข่ายที่อยู่ในระยะไกลได้

3.4.3. ทำให้การสื่อสารข้อมูลมีประสิทธิภาพ

3.4.4. ข้อเสีย

3.4.5. ดูแลระบบยาก และเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูง

3.4.6. โครงสร้างมีความซับซ้อนมีรูปแบบไม่แน่นอน

3.5. Mesh

3.5.1. ข้อดี

3.5.2. ในกรณีสายเคเบิ้ลบางสายชำรุด เครือข่ายทั้งหมดยังสมารถใช้ได้ ทำให้ระบบมีเสถียรภาพสูง นิยมใช้กับเครือข่ายที่ต้องการเสถียรภาพสูง และเครือข่ายที่มีความสำคัญ

3.5.3. ข้อเสีย

3.5.4. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และสายเคเบิ้ลมากกว่าการต่อแบบอื่น ๆ

3.5.5. ยากต่อการติดตั้ง เดินสาย เคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

4. ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.1. LAN (Local Area Network)

4.1.1. แลน หรือ ข่ายงานบริเวณระยะไกล เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันทั้งหมดโดยอาศัยสื่อกลาง

4.2. MAN (Metropolitan Area Network)

4.2.1. เครือข่ายครอบคลุมบริเวณเมืองใหญ่ หรือ แมน คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มากจะมีขนาดครอบคลุมเมืองหรือบริเวณมหาวิทยาลัย

4.3. WAN (Wide Area Network)

4.3.1. เครือข่ายครอบคลุมบริเวณเมืองใหญ่ หรือ แมน คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มากจะมีขนาดครอบคลุมเมืองหรือบริเวณมหาวิทยาลัย

4.4. CAN (Controller Area Network)

4.4.1. เป็นมาตรฐานรถบัสที่มีประสิทธิภาพซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์สื่อสารกันในแอปพลิเคชันโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

4.5. PAN (Personal Area Network)

4.5.1. เครือข่ายพื้นที่ส่วนบุคคลคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีศูนย์รวมอยู่ในพื้นที่ทำงานของบุคคล

4.6. SAN (Storage Area Network)

4.6.1. เครือข่ายพื้นที่เก็บข้อมูลหรือเครือข่ายจัดเก็บข้อมูลคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้การเข้าถึงการจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ระดับบล็อก