เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. โครงสร้างเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์(TOPOLOGY)

1.1. แบบบัส (bus topology)คือ สายส่งข้อมูลหลัก ที่ใช้ส่งข้อมูลภายในเครือข่าย

1.1.1. ข้อดี

1.1.1.1. -ใช้สื่อนำข้อมูลน้อย ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย -ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียก็จะไม่ส่งผลต่อการทำงานของระบบโดยรวม

1.1.2. ข้อเสีย

1.1.2.1. -การตรวจจุดที่มีปัญหา กระทำได้ค่อนข้างยาก และถ้ามีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายมากเกินไป จะมีการส่งข้อมูลชนกันมากจนเป็นปัญหา

1.2. แบบวงแหวน (ring topology)คือ มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่แต่ละการเชื่อมต่อจะมีลักษณะเป็นวงกลม

1.2.1. ข้อดี

1.2.1.1. – ใช้สายเคเบิ้ลน้อย -ถ้าตัดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียออกจากระบบ ก็จะไม่ส่งผลต่อการทำงานของระบบเครือข่ายนี้ และจะไม่มีการชนกันของข้อมูลที่แต่ละเครื่องส่ง

1.2.2. ข้อเสีย

1.2.2.1. -ค่าใช้จ่ายในการใช้สายเคเบิ้ลจะค่อนข้างสูง -เมื่อฮับไม่ทำงาน การสื่อสารของคอมพิวเตอร์ทั้งระบบก็จะหยุดตามไปด้วย

1.3. แบบดาว (star topology)คือ ภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องมีจุกศูนย์กลางในการควบคุมการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หรือ ฮับ (hub)

1.3.1. ข้อดี

1.3.1.1. -ถ้าต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็สามารถทำได้ง่ายและไม่กระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในระบบ

1.3.2. ข้อเสีย

1.3.2.1. -ค่าใช้จ่ายในการใช้สายเคเบิ้ลจะค่อนข้างสูง และเมื่อฮับไม่ทำงาน การสื่อสารของคอมพิวเตอร์ทั้งระบบก็จะหยุดตามไปด้วย

1.4. แบบต้นไม้ (Tree Topology)คือ มีสายนำสัญญาณแยกออกไปเป็นแบบกิ่งไม่เป็นวงรอบ โครงสร้างแบบนี้จะเหมาะกับการประมวลผลแบบกลุ่ม

1.4.1. ข้อดี

1.4.1.1. – มีความเร็วในการสื่อสารข้อมูลสูง โปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมการสื่อสารก็เป็นแบบพื้นฐานไม่ซับซ้อนมากนัก – สามารถรับส่งข้อมูลได้ปริมาณมากและไม่มีปัญหาเรื่องการจัดการการจราจรในสื่อส่งข้อมูลไม่เหมือนกับแบบที่ใช้สื่อส่งข้อมูลร่วมกัน – มีความทนทานต่อความเสียหายเมื่อสื่อส่งข้อมูลหรือสายใดสายหนึ่งเสียหายใช้การไม่ได้ ไม่ส่งผลต่อระบบเครือข่ายโดยรวม แต่เกิดเสียหายเฉพาะเครื่องต้นสายและปลายสายเท่านั้น – ระบบเครือข่ายมีความปลอดภัยหรือมีความเป็นส่วนตัว เมื่อข่าวสารถูกรับส่งโดยใช้สายเฉพาะระหว่าง 2 เครื่องเท่านั้น เครื่องอื่นไม่สามารถเข้าไปใช้สายร่วมด้วย – เนื่องจากโทโพโลยีแบบสมบูรณ์เป็นการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด ทำให้เราสามารถแยกหรือระบุเครื่องหรือสายที่เสียหายได้ทันที ช่วยให้ผู้ดูแลระบบแก้ไขข้อผิดพราดหรือจุดที่เสียหายได้ง่าย

1.4.2. ข้อเสีย

1.4.2.1. – จำนวนสายที่ใช้ต้องมีจำนวนมากและอินพุด / เอาต์พุตพอร์ต ต้องใช้จำนวนมากเช่นกัน เพราะแต่ละเครื่องต้องต่อเชื่อมไปยังทุก ๆ เครื่องทำให้การติดตั้งหรือแก้ไขระบบทำได้ยาก – สายที่ใช้มีจำนวนมาก ทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่ในการเดินสาย – เนื่องจากอุปกรณ์ต้องการใช้อินพุด / เอาต์พุตพอร์ตจำนวนมาก ดังนั้นราคาของอุปกรณ์ต่อเชื่อมจึงมีราคาแพงและจากข้อเสียข้างต้นทำให้โทโพโลยีแบบสมบูรณ์จึงถูกทำไปใช้ค่อนข้างอยู่ในวงแคบ

1.5. แบบผสม (Hybrid Network)คือ เป็นเครือข่ายที่ผสมผสานกันทั้งแบบดาว,วงแหวน และบัส

1.5.1. ข้อดี

1.5.1.1. - สามารถเข้าถึงเครือข่ายที่อยู่ในระยะไกลได้ - ทำให้การสื่อสารข้อมูลมีประสิทธิภาพ

1.5.2. ข้อเสีย

1.5.2.1. - ดูแลระบบยาก และเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูง - โครงสร้างมีความซับซ้อนมีรูปแบบไม่แน่นอน

2. ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.1. LAN (Local Area Network)

2.1.1. เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เช่น ภายในบ้าน ภายในสำนักงาน และภายในอาคาร การส่งข้อมูลสามารถทำได้ด้วยความเร็วสูง และมีข้อผิดพลาดน้อย

2.2. MAN (Metropolitan Area Network)

2.2.1. เป็น เครือข่ายขนาดกลาง ใช้ภายในเมือง หรือจังหวัดที่ใกล้เคียงกัน เช่น ระบบเคเบิลทีวีที่มีสมาชิกตามบ้านทั่วไปที่เราดูกันอยู่ทุกวันก็จัดเป็นระบบ เครือข่ายแบบ MAN

2.3. WAN (Wide Area Network)

2.3.1. เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกล ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอุปกรณ์แปลงสัญญาณ เช่น โมเด็ม ช่วยในการติดต่อสื่อสารหรือสามารถนำเครือข่ายท้องถิ่นมาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายระยะไกล เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายระบบธนาคารทั่วโลก หรือเครือข่ายของสายการบิน เป็นต้น

2.3.1.1. เครือข่ายส่วนตัว (private network)

2.3.1.2. เครือข่ายสาธารณะ (PDN: public data network)

2.4. CAN (Controller Area Network)

2.4.1. การควบคุมพื้นที่เครือข่าย โดยการใช้สายสัญญาณการติดต่อสื่อสารเพียง 2 เส้น ซึ่งได้รับมาตรฐาน ISO 11898

2.4.1.1. ราคาต้นทุนต่ำ เพราะ ใช้สายสัญญาณเพียง 2 เส้นในการติดต่อสื่อสาร

2.4.1.2. มีความน่าเชื่อถือ

2.4.1.3. ลดการเดินสายสัญญาณในการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์

2.5. PAN (Personal Area Network)

2.5.1. เทคโนโลยีการเข้าถึงไร้สายในพื้นที่เฉพาะส่วนบุคคล โดยมีระยะทางไม่เกิน 1เมตร และมีอัตราการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงมากซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้กันแพร่ หลาย

2.5.1.1. Ultra Wide Band (UWB) ตามมาตรฐาน IEEE 802.15.3a

2.5.1.2. Bluetooth ตามมาตรฐาน IEEE 802.15.1

2.5.1.3. Zigbee ตามมาตรฐาน IEEE 802.15.4

2.6. SAN (Storage Area Network)

2.6.1. ระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลด้วยความเร็วสูง รองรับการบันทึกข้อมูลด้วยสื่อหลายประเภท

3. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง กลุ่มของคอมพิวเตอร์แลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกนำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายร่วมกันได้

4. รูปแบบของการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.1. Peer To Peer เครือข่ายแบบนี้จะเก็บไฟล์และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละคน โดยไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่ทำหน้าที่นี้ เรียกได้ว่าต่างคนต่างเก็บ ต่างคนต่างใช้ แต่ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถเรียกใช้ไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นทำการแชร์ไฟล์เหล่านั้นไว้

4.2. Client / Serverเป็นรูปแบบหนึ่งของเครือข่ายแบบ server-based โดยจะมีคอมพิวเตอร์หลักเครื่องหนึ่งเป็น เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะไม่ได้ทำหน้าที่ประมวลผลทั้งหมดให้เครื่องลูกข่าย หรือไคลเอนต์ (client) เซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่เสมือนเป็นที่เก็บข้อมูลระยะไกล (remote disk) และประมวลผลบางอย่างให้กับไคลเอนต์เท่านั้น

5. สมาชิก

5.1. น.ส.ปกิตตา สะอาดแก้ว เลขที่ 21

5.2. น.ส.แพรไหม กรายแก้ว เลขที่ 22

5.3. น.ส.อภิศชญานันท์ คำแก้ว เลขที่ 23

5.4. น.ส.ธัญรดา สันเมือง เลขที่ 24