เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. CAN(Controller area network)

1.1. เป็นเครือข่ายที่ใช้ติดต่อกันระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ (Micro Controller unit: MCU)

2. น.ส.ขวัญชนก เรืองทอง เลขที่12 น.ส.ณัฐณิชา ชำนาญศรี เลขที่13 น.ส.มัณฑนา ทวีแก้วเลขที่15 น.ส.มุทิตา จีนไทย เลขที่16 น.ส.พิมลพรรณ สัมพันธรัตน์ เลขที่30

3. เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ใช้ติดต่อบริเวณกว้าง มีสถานีหรือจุดเชื่อมต่อมากกว่า 1 แสนจุด ใช้สื่อกลางหลายชนิด

3.1. คลื่นวิทยุ

3.2. ดาวเทียม

3.3. อินเทอร์เน็ต

4. SAN (Storage Area Network)

4.1. เป็นเครือข่ายย่อย ความเร็วสูงวัตถุประสงค์เฉพาะที่เชื่อมต่อภายในกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

5. เป็นเครือข่ายระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล

5.1. โน้ตบุ๊ค

5.2. มือถือ

6. กลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกนำมาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายร่วมกันได้"เครือข่ายนั้นมีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกันด้วยคอมพิวเตอร์เพียงสองสามเครื่อง เพื่อใช้งานในบ้านหรือในบริษัทเล็กๆ ไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก

7. MAN (Metropolitan Area Network)

7.1. เป็นเครือข่ายขนาดกลางที่ใช้ภายในเมืองหรือจังหวัดใกล้เคียงกัน

7.1.1. ระบบฝากถอน

8. ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

9. ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

9.1. LAN (Local Area Network)

9.1.1. เป็นเครือข่ายระยะใกล้ใช้กันอยู่ในบริเวณไม่กว้างนัก อาจอยู่ในองค์กรเดียวกัน หรืออาคารที่ใกล้กัน

9.1.1.1. ภายในโรงเรียน

9.1.1.2. สำนักงาน

9.2. WAN (Wide Area Network)

9.3. PAN (Personal Area Network)

10. รูปแบบของการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

10.1. Peer To Peer

10.1.1. เป็นระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

10.1.2. เป็นการเชื่อมต่อแบบโครงข่ายโดยตรง ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีความเท่าเทียมกัน สามารถทำงานของตนเองและขอใช้บริการเครื่องอื่นได้

10.1.3. เหมาะสำหรับนำมาใช้งานเพื่อจุดประสงค์ ด้านความรวดเร็ว หรือติดตั้งได้ง่ายเมื่อไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับ

10.1.4. เหมาะกับหน่วยงาน ที่มีคอมพิวเตอร์น้อยกว่า 10 เครื่อง

10.2. Client / Server

10.2.1. เป็นระบบการทำงานแบบการประมวลผลแบบกระจาย โดยจะแบ่งการประมวลผลระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์กับเครื่องไคลเอ็นต์ แทนที่แอพพลิเคชั่นจะทำงานอยู่เฉพาะบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ก็แบ่งมาทำงานบนเครื่องไคลเอ็นต์ด้วย และเมื่อใดที่เครื่องไคลเอ็นต์ต้องการผลลัพธ์ของข้อมูลบางส่วน จะมีการเรียกใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้นำข้อมูลบางส่วนเท่านั้นส่งกลับ มาให้เครื่องไคลเอ็นต์เพื่อทำการคำนวณข้อมูล

11. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์(TOPOLOGY)

11.1. bus

11.1.1. ประกอบด้วย สายส่งข้อมูลหลัก ที่ใช้ส่งข้อมูลภายในเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง จะเชื่อมต่อเข้ากับสายข้อมูลผ่านจุดเชื่อมต่อ เมื่อมีการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องพร้อมกัน จะมีสัญญาณข้อมูลส่งไปบนสายเคเบิ้ล และมีการแบ่งเวลาการใช้สายเคเบิ้ลแต่ละเครื่อง

11.1.1.1. ข้อดี -ใช้สื่อนำข้อมูลน้อย ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย -ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียก็จะไม่ส่งผลต่อการทำงานของระบบโดยรวม

11.1.1.2. ข้อเสีย -การตรวจจุดที่มีปัญหา กระทำได้ค่อนข้างยาก และถ้ามีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายมากเกินไป จะมีการส่งข้อมูลชนกันมากจนเป็นปัญหา

11.2. ring

11.2.1. การเชื่อมต่อแบบวงแหวน เป็นการเชื่อมต่อจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง จนครบวงจร ในการส่งข้อมูลจะส่งออกที่สายสัญญาณวงแหวน โดยจะเป็นการส่งผ่านจากเครื่องหนึ่ง ไปสู่เครื่องหนึ่งจนกว่าจะถึงเครื่องปลายทาง

11.3. star

11.3.1. ภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องมีจุดศูนย์กลางในการควบคุมการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หรือ ฮับ (hub) การสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ จะสื่อสารผ่านฮับก่อนที่จะส่งข้อมูลไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์

11.3.1.1. ข้อดี -ถ้าต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็สามารถทำได้ง่ายและไม่กระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในระบบ

11.3.1.2. ข้อเสีย -ค่าใช้จ่ายในการใช้สายเคเบิ้ลจะค่อนข้างสูง และเมื่อฮับไม่ทำงาน การสื่อสารของคอมพิวเตอร์ทั้งระบบก็จะหยุดตามไปด้วย

11.4. hybrid

11.4.1. เป็นการเชื่อมต่อที่ผสมผสานเครือข่ายย่อยๆ หลายส่วนมารวมเข้าด้วยกัน

11.4.1.1. ข้อดี เหมาะสำหรับบางหน่วยงานที่มีเครือข่ายเก่าและใหม่ให้สามารถทำงานร่วมกันได้

11.4.1.2. ข้อเสีย ดูแลระบบยาก และเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสูงและโครงสร้างมีความซับซ้อนมีรูปแบบไม่แน่นอน

11.5. mesh

11.5.1. รูปแบบเครือข่ายแบบนี้ใช้ในระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง ลักษณะการสื่อสารจะมีการต่อสายหรือการเดินของข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือโหนดไปยังโหนดอื่น

11.5.1.1. ข้อดี ในกรณีสายเคเบิ้ลบางสายชำรุด เครือข่ายทั้งหมดยังสามารถใช้ได้ ทำให้ระบบมีเสถียรภาพสูง

11.5.1.2. ข้อเสีย สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และสายเคเบิ้ลมากยากต่อการติดตั้ง เดินสาย เคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

12. สมาชิกในกลุ่ม มีดังนี้