นวัตกรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรม by Mind Map: นวัตกรรม

1. ประเภท

1.1. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลผลิตเป็นวัตกรรมที่เป็นวัสดุ อุปกรณ์

1.2. นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเทคนิค วิธีการหรือกระบวนการในการจัดการเรียนรู็

1.3. นวัตกรรมที่เน้นทั้งผลผลิตและเทคนิคกระบวนการ

2. การเรียนรู้

2.1. เป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรควรที่จะศึกษาและเรียนรู้ในชั้นตอนต่างๆของกระบวนการทางนวัตกรรม

2.2. สามารถนำไปใช้พัฒนาวิธีการสำหรับจัดการกับกระบวนการทางนวัตกรรมเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

3. ความหมาย

3.1. สิ่งที่เกิดจากการใช้ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆอย่างบูรณาการ

3.2. ประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ

4. กรอบแนวคิด

4.1. ลดการบรรยาย

4.2. ทำงานเป็นทีม

4.3. เน้นปฏิบัติด้วยตนเอง

4.4. ประเมินตามสภาพจริง

4.5. เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง