การจัดการฐานข้อมูล Data Base Management System (DBMS)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจัดการฐานข้อมูล Data Base Management System (DBMS) by Mind Map: การจัดการฐานข้อมูล Data Base Management System (DBMS)

1. การจัดทำฐานข้อมูล นำระบบ DBMS มาเป็นเครื่องมือ เช่น Open Source

1.1. เข้าสู่ URL

1.2. กรอก username และ password ก็จะเข้าสู่ฐานข้อมูล

1.2.1. ฐานข้อมูล แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 1. EMMS และ 2. Information schema

2. ชนิดของฐานข้อมูล

2.1. ชนิดของฐานข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

2.1.1. 1. แบบลำดับขั้น (Hierarchical Database)

2.1.2. 2. แบบเครือข่าย (์Network Database)

2.1.3. 3. แบบเชิงสัมพันธ์ (Relational Database)

2.1.4. 4. แบบเชิงวัตถุ (Object - Oriented Database)

3. องค์ประกอบ

3.1. ฐานข้อมูล - Database เก็บข้อมูลในระเบียน

3.2. ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

3.2.1. ขั้นที่ 1 - ส่วนของฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็นในฮาร์ดดิสก์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

3.2.1.1. 1. Database เป็นส่วนที่เก็บข้อมูล

3.2.1.1.1. 2. Scheme เป็นส่วนโครงสร้างในฐานข้อมูล ใช้อธิบายข้อมูลที่จัดเก็บไว้

3.2.2. ขั้นที่ 2 - ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Software)

3.2.2.1. นำข้อมู่ล > สร้าง > ฐานข้อมูล โดยที่ขั้นตอนการสร้าง จะต้องมีการใช้คำสั่งพิเศษ คำสั่งนี้มีชื่อว่า SQL - Structured Query Language

3.2.3. ขั้นที่ 3 เกี่ยวกับผู้ใช้งาน

3.2.3.1. ผู้ใช้งานใส่ข้อมูล > ใช้โปรแกรมประยุกต์ เช่น แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล > ไปเก็บในฐานข้อมูล > ค้นหาข้อมูล