ระบบจัดการฐานข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบจัดการฐานข้อมูล by Mind Map: ระบบจัดการฐานข้อมูล

1. คือ ระเบียนหรือ Record เป็นแฟ้มเก็บเอกสาร

2. โครงสร้างของระบบจัดการฐานข้อมูล

2.1. ส่วนจัดเก็บ Database เก็บในฮาร์ดิสก์ และกำหนดโครงสร้างของข้อมูล Schema

2.2. ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นมาเฉพาะเพื่อใช้จัดการข้อมูล ใช้คำสั่ง SQL

2.3. ติดต่อกับผู้ใช้ คือ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆต้องสร้างแบบฟอร์มขึ้นมาให้ผู้ใช้

3. ชนิดของฐานข้อมูล

3.1. แบบลำดับชั้น Hierarchical Database

3.2. แบบเครือข่าย Network Database

3.3. แบบเชิงสัมพันธ์ Relation Database นิยมใช้ในปัจจุบันมากสุด

3.3.1. ORACLE

3.3.2. Microsoft SQL server

3.3.3. My SQL

3.3.4. DB2

3.4. แบบเชิงวัตถุ Object-Oriented Database

4. กรณีศึกษาการทำฐานข้อมูลด้วยเครื่องมือ DBMS

4.1. เข้า URL ของระบบฐานข้อมูล

4.2. ใส่ชื่อผู้ใช้ รหัส เพื่อเข้าระบบ

4.3. จะพบโครงสร้างการจัดการฐานข้อมูลต่างๆ เช่น E-mms และ Information schema เพื่อดูรายละเอียด

4.4. ใช้คำสั่ง SQL ในการสืบค้น

4.5. ใช้ Manu สืบค้นข้อมูลได้ด้วย

4.6. สามารถนำข้อมูลต่างๆ ออกมาใช้ได้