Bài 7: Bảng tuần hoan các nguyên tố hóa học

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài 7: Bảng tuần hoan các nguyên tố hóa học by Mind Map: Bài 7: Bảng tuần hoan các nguyên tố hóa học

1. Chu Kì: dãy ng tố mà ng tử có cùng số lớp e, xếp theo chiều ĐTHN tăng

1.1. Chu kì 1: 2 ng tố. H(Z=1) và He(Z=2)

1.1.1. Task

1.1.2. Prerequisites

1.2. Chu kì 2: 8 ng tố. Li(Z=3) -->Ne(Z=10)

1.2.1. Task

1.2.2. Prerequisites

1.3. Chu kì 3: 8 ng tố. Na(Z=11) --> Ar(Z=18)

1.3.1. Task

1.3.2. Prerequisites

1.4. Chu kì 4: 18 ng tố. K(Z=19) --> Kr(Z=36)

1.5. Chu kì 5: 18 ng tố. Rb(Z=37) -->Xe(Z=54)

1.6. Chu kì 6: 32 ng tố. Cs(Z=55) --> Rn(Z=86)

1.7. Chu kì 7: chưa hoàn thành

2. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố

2.1. Theo chiều tăng dần của ĐTHN

2.2. Có cùng số e được xếp thành một hàng

2.3. Có số e hóa trị như nhau được xếp thành một cột

3. Nhóm nguyên tố :tập hợp ng tố mà ng tử có cấu hình e tương tự nhau--> t/c hh gần giống nhau và xếp thành một cột

3.1. Chia 18 cột

3.1.1. 8 nhóm A: IA-->VIIIA

3.1.2. 8 nhóm B: IIIB --> VIIIB ( IB và IIB từ trái sang phải)

3.2. Chia thành khối

3.2.1. Khối ng tố s: thuộc nhóm IA và IIA

3.2.2. Khối ng tố p: nhóm IIIA -->VIIIA (trừ He)

3.2.3. Khối ng tố d: thuộc nhóm B

3.2.4. Khối ng tố f: họ Lantan và Actini

4. Ô nguyên tố: STT = Z