Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Bài 7: Bảng tuần hoan các nguyên tố hóa học by Mind Map: Bài 7: Bảng tuần hoan các nguyên tố hóa học
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Bài 7: Bảng tuần hoan các nguyên tố hóa học

Chu Kì: dãy ng tố mà ng tử có cùng số lớp e, xếp theo chiều ĐTHN tăng

Chu kì 1: 2 ng tố. H(Z=1) và He(Z=2)

Chu kì 2: 8 ng tố. Li(Z=3) -->Ne(Z=10)

Chu kì 3: 8 ng tố. Na(Z=11) --> Ar(Z=18)

Chu kì 4: 18 ng tố. K(Z=19) --> Kr(Z=36)

Chu kì 5: 18 ng tố. Rb(Z=37) -->Xe(Z=54)

Chu kì 6: 32 ng tố. Cs(Z=55) --> Rn(Z=86)

Chu kì 7: chưa hoàn thành

Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố

Theo chiều tăng dần của ĐTHN

Có cùng số e được xếp thành một hàng

Có số e hóa trị như nhau được xếp thành một cột

Nhóm nguyên tố :tập hợp ng tố mà ng tử có cấu hình e tương tự nhau--> t/c hh gần giống nhau và xếp thành một cột

Chia 18 cột

Chia thành khối

Ô nguyên tố: STT = Z