Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Bài 7: Bảng tuần hoan các nguyên tố hóa học by Mind Map: Bài 7: Bảng tuần hoan các
nguyên tố hóa học
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Bài 7: Bảng tuần hoan các nguyên tố hóa học

Chu Kì: dãy ng tố mà ng tử có cùng số lớp e, xếp theo chiều ĐTHN tăng

Chu kì 1: 2 ng tố. H(Z=1) và He(Z=2)

Task

Prerequisites

Chu kì 2: 8 ng tố. Li(Z=3) -->Ne(Z=10)

Task

Prerequisites

Chu kì 3: 8 ng tố. Na(Z=11) --> Ar(Z=18)

Task

Prerequisites

Chu kì 4: 18 ng tố. K(Z=19) --> Kr(Z=36)

Chu kì 5: 18 ng tố. Rb(Z=37) -->Xe(Z=54)

Chu kì 6: 32 ng tố. Cs(Z=55) --> Rn(Z=86)

Chu kì 7: chưa hoàn thành

Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố

Theo chiều tăng dần của ĐTHN

Có cùng số e được xếp thành một hàng

Có số e hóa trị như nhau được xếp thành một cột

Nhóm nguyên tố :tập hợp ng tố mà ng tử có cấu hình e tương tự nhau--> t/c hh gần giống nhau và xếp thành một cột

Chia 18 cột

8 nhóm A: IA-->VIIIA

8 nhóm B: IIIB --> VIIIB ( IB và IIB từ trái sang phải)

Chia thành khối

Khối ng tố s: thuộc nhóm IA và IIA

Khối ng tố p: nhóm IIIA -->VIIIA (trừ He)

Khối ng tố d: thuộc nhóm B

Khối ng tố f: họ Lantan và Actini

Ô nguyên tố: STT = Z