โปรแกรมกองทุนฟื้นฟูฯระดับจังหวัด

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โปรแกรมกองทุนฟื้นฟูฯระดับจังหวัด by Mind Map: โปรแกรมกองทุนฟื้นฟูฯระดับจังหวัด

1. ข้อมูลพื้นฐาน

1.1. ข้อมูลสถานที่ตั้งกองทุน

1.2. ข้อมูลคณะกรรมการกองทุนคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

1.3. ข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ ข้อมูลบัญชีการเงินของกองทุนฯ

1.4. ข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์

2. ข้อมูลการเงิน

2.1. รายรับ

2.1.1. รับจากสปสช

2.1.2. รับจากกองทุนฟื้นฟูฯ

2.1.3. รับจากอื่น ๆ

2.2. รายจ่าย

2.2.1. จ่ายบริการ

2.2.1.1. รายการบริการฟื้นฟูฯอุปกรณ์ 9 รายการ (จากระบบ Disability)

2.2.1.2. รายการจากคณะกรรมการกองทุนฯ.อนุมัติเพิ่มเติม

2.2.2. โครงการ

2.2.2.1. โครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อม

2.2.2.2. โครงการจัดบริการฟื้นฟูฯโดยหน่วยงานอื่น

2.2.3. ทะเบียนครุภัณฑ์

2.2.3.1. ยืมอุปกรณ์

2.2.3.2. คืนอุปกรณ์

2.2.3.3. ซ่อมอุปกรณ์ฯ

3. รายงาน