การจัดการความเสี่ยงขององค์การเชิงบูรณาการตามแนวทาง COSO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจัดการความเสี่ยงขององค์การเชิงบูรณาการตามแนวทาง COSO by Mind Map: การจัดการความเสี่ยงขององค์การเชิงบูรณาการตามแนวทาง COSO

1. คณะกรรมการดำเนิน

1.1. -ดูแลระบบ

1.1.1. -ปรึกษาหารือกับผู้บริหารระดับสูงถึงสถานภาพ

1.2. -รับรู้และเห็นชอบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

1.2.1. -สอดส่องดูแลตามความจำเป็น

1.2.2. -แสวงหาข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญโดยส่วนใหญ่ และมาตรการที่ฝายบริการเลือกใช้มีความเหมาะสม รบบมีประสิทธิภาพ

2. ผู้จัดการ

2.1. -รับผิดชอบระบบ

2.1.1. -ประเมินศักยภาพในการบริการ

2.1.2. -พิจารณาถึงความจำเป็นในการประเมินความสามารถและความมีประสิทธิผลของระบบว่าจำเป็นหรือไม่และจะดำเนินการอย่างไรให้การประเมินทั้งลึกและกว้างยยิ่งขึ้น

3. หัวหน้าฝ่ายต่างๆ

3.1. -สนับสนุนนโยบายและปรัชาการบริการ

3.1.1. -การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบภาพใต้กรอบ

3.2. -ส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดไว้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

3.2.1. -ปรึกษากับผู้บริหารถึงแนวคิดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบ

3.3. -บริหารความเสี่ยงภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบภายใต้ช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้

4. เจ้าหน้าที่บริหารความ เสี่ยง/เจ้าหน้าที่การเงิน/ผู้ตรวจสอบภายใน

4.1. ให้การสนับสนุนหลัก

4.1.1. -การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบภาพใต้กรอบ

4.1.2. -ปรึกษากับผู้บริหารถึงแนวคิดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบ

5. พนักงานอื่นๆ

5.1. -ปฏิบัติตามมาตรการ

5.1.1. -การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบภาพใต้กรอบ

5.2. -ดำเนินการให้สอดคล้องกับคำสั่งและระเบียบ วิธีการ

5.2.1. -ปรึกษากับผู้บริหารถึงแนวคิดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบ

6. บุคคลภายนอย

6.1. -ให้ข้อมูลแต่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของการบริหารและไม่เกี่ยวข้องกับการบริการ

6.1.1. -หน่วยงานกำกับดูแลใช้ในการออกกฎกำหนดแนวทางและ วิธีการตรวจสอบ