การจัดการความขัดแย้งในองค์การ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจัดการความขัดแย้งในองค์การ by Mind Map: การจัดการความขัดแย้งในองค์การ

1. 1.คาวมขัดแย้ง (conflict) คืออะไร จงอธิบาย

1.1. .... ความขัดแย้ง เป็นกระบวนการทางสังคม ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อแต่ละฝ่ายมีจุดมุ่งหมายที่ไปด้วยกันไม่ได้ และมีค่านิยมที่แตกต่างกัน ความแตกต่างนี้มักเกิดจากการรับรู้มากกว่าที่จะเป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นจริงๆ

2. 2.จงบอกข้อดีและข้อเสียของความขัดแย้ง

2.1. 1.เกิดความตึงเครียดมากขึ้น 2.ขาดการประสานงาน/ความไม่สงบสุข 3.มีการก้าวร้าว กดขี่ และทำลายฝ่ายตรงข้าม 4.ฉวยโอกาสใช้ความขัดแย้งเป็นข้อเรียกร้อง 5.มุ่งเอาชนะมากกว่าจะมองผลกระทบ 6.นำไปสู่ความยุ่งเหยิง

3. 3.จงบอกสาเหตุของคาวมขัดแย้งว่ามีอะไรบ้าง

3.1. 1.เกิดจากภูมิหลังของบุคคล 2. เกิดจากแบบฉบับของแต่ละคน 3.เกิดจากความรับรู้ 4. เกิดจากกระบวนการสื่อสารของบุคคล เกิดจากสภาพขององค์การไม่เอื้ออำนวย 5.เกิดจากความต้องการบุคคลไม่ได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม 6.เกิดจากสถานภาพ

4. 4.กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารคารมขัดแย้งแบ่งได้เป็ 5 วิธี

4.1. 1.Avoidance (การหลีกเลี่ยง) 2.Accommodation (การโอนอ่อน) 3.Competition (การแข่งขัน) 4.Collaboration (การประสานประโยชน์) 5.Compromise (การประนีประนอม)

5. 5.จงยกตัวิย่างคาวมขัดแย้งที่เกี่่กิดขิ้นในชีวีตประจำวันขิ้นมา

5.1. เรื่อง หามดื้อไม่ดีและชีวิตใหม่