ในงานที่ 5.2 การจัดการความเสี่ยงขององค์การเชิงบูรณการตามแนวทาง COSO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ในงานที่ 5.2 การจัดการความเสี่ยงขององค์การเชิงบูรณการตามแนวทาง COSO by Mind Map: ในงานที่ 5.2 การจัดการความเสี่ยงขององค์การเชิงบูรณการตามแนวทาง COSO

1. 1.คณะกรรมการดำเนินการ

1.1. ดูแลระบบ

1.2. รับรู้และเห็นชอบกับระดับความเสื่ยงที่ยอมรับได้

1.2.1. ปรึกษารือกับผู้บริหารระดับสูงถึงสถานภาพ

1.2.2. สอดส่องดูและตามความจำเป็น

1.2.3. แสวงหาข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการครอบคลุมความเสื่ยงที่มีนัยสำคัญโดยส่วนใหญ่และมาตรการที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้มีความเหมาะสม ระบบมีประสิทธิภาพ

2. 2.ผู้จัดการ

2.1. รับผิดชอบระบบ

2.1.1. ประเมินศักยภาพในการบริหาร

2.1.2. พิจารณาถึงความจำเป็นในการประเมินความสามารถและความมีประสิทธิผลของระบบว่าจำเป็นหรือไม่และจะดำเนินการอย่างไรให้การประเมินทั้งลีกและกว่างยิ่งขี้น

3. 3.หัวหน้าฝ่ายตางๆ

3.1. 1.1 สนับสนุนนโยบายและปรัชญาการบริหาร

3.2. 1.2 ส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่กำหมดไว้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

3.3. 1.3 บริหารความเสี่ยงภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบภายใต้ช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้

4. 4.เจ้าหน้าที่บริหารความเสื่ยง

4.1. 1.1 ให้การสนับสนุนหลัก

5. 5.พนักงานอื่นๆ

5.1. ปฏิบัติตามมาตรการ

5.2. ดำเนินการให้สอดคล้องกับคำสั่งและระเบียบ วิธีการ

6. พิจารณาถึงความจำเป็นในการประเมินความสามารถและความมีประสิทธิผลของระบบว่าจำเป็นหรือไม่และจะดำเนินการอย่างไรให้การประเมินทั้งลีกและกว่างยิ่งขี้น

6.1. ให้ข้อมูลแต่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของการบริหารและไม่เกี่ยวข้องกับการบริการ

6.1.1. หน่วยงานกำกับดูแลใช้ในการออกกฎกำหนดแนวทางและ วิธีการตรวจสอบห