Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Делимост by Mind Map: Делимост

1. Деление с остатък

1.1. Делимо

1.2. Делител

1.3. Частно

1.4. Остатък

2. Делител и кратно

2.1. n = a . b

2.1.1. a и b са делители на n

2.1.2. n е кратно на a и b

3. Делимост на сбор и произведение

3.1. Ако сборът от остатъците при деление на n се дели на n, то целият сбор на числата също се дели на n.

3.2. Aко един от множителите на едно произведение се дели на n, то произведението също се дели на n.

4. Признаци за делимост

4.1. Делимост на 2 и 5

4.1.1. Ако последната цифра на едно число е четна(0, 2, 4, 6, 8), то числото се дели на 2.

4.1.2. Ако последната цифра на едно число е 0 или 5, то числото се дели на 5.

4.2. Делимост на 3 и 9

4.2.1. Ако сборът от цифрите на едно число се дели на 3, то и числото се дели на 3.

4.2.2. Ако сборът от циврите на едно число се дели на 9, то и числото се дели на 9.

4.3. Делимост на 4 и 25

4.3.1. Ако последните две цифри на едно число се напишат като отделно число и това отделно число се дели на 4, то и първоначалното число се дели на 4.

4.3.2. Ако последните две цифри на едно число се напишат като отделно число и това отделно число се дели на 25, то и първоначалното число се дели на 25.

5. Разлагане на числа на прости множители

5.1. Просто число

5.1.1. Число, което няма други делители освен себе си и 1.

5.1.2. Числото 1 не е нито просто, нито съставно число

5.2. Съставно число

5.2.1. Число, което освен на себе си и на 1, се дели и на поне още едно число.

6. Общ делител

6.1. Ако две, три или повече числа се делят на едно и също число, то този техен делител се нарича ОБЩ.

6.2. Най-голям общ делител(НОД)

6.2.1. най-големият от всички общи делители

6.3. Взаимно прости числа

6.3.1. Числа, които нямат общ делител.

7. Общо кратно

7.1. Ако две, три или повече числа са делители на едно и също число, то това едно и също число се нарича ОБЩО КРАТНО.

7.2. Най-малко общо кратно(НОК)

7.2.1. Най-малкото от всички общи кратни да дадени числа.