มลพิษทางอากาศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
มลพิษทางอากาศ by Mind Map: มลพิษทางอากาศ

1. คือ การเกิดฝุ่นละออง โมเลกุลชีวภาพ หรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นๆในชั้นบรรยากาศของโลก เป็นสาเหตุของโรค การเสียชีวิตของมนุษย์ และทำลายสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น พืชพันธ์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์

2. ประโยชน์ของอากาศ

2.1. 1.ออกกำลังกายได้นานขึ้น

2.2. 2.สุขภาพจิตดีขึ้น

2.3. 3.พาหะโรคลดลง

2.4. 4.ลดอาการเจ็บปวด

2.5. 5.ลดอาการอักเสบ

3. สาเหตุของอากาศมลพิษ

3.1. การเผาไหม้เชื้อเพลิงของกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ รถยนต์ การเผาขยะมูลฝอย การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น

3.2. 2.การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและอนุภาคต่างๆจากกิจกรรมผสม บด โม่ ก่อสร้าง และการส่งวัสดุและสินค้า

3.3. 3.โรงงานอุตสาหกรรมผลิตหรือแปรรูปวัตถุดิบ ได้แก่ การผลิตสารเคมี กระดาษ อลูมิเนียม เป็นต้น ซึงอาจมีการปล่อยสารพิษออกมา เช่น ก๊าชไฮโดรเจนซัลไฟด์

4. การป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอาการ

4.1. 1จัดหาและพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพในอากาศ ให้สามารถวิเคราะห์ปริมาณมลพิษทางอากาศชนิดต่างๆ เพื่อประเมินคุณภาพในอากาศ

4.2. 2หาทางลดปรมาณสารมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด เพื่อให้สามารถควบคุมและรักษาคุณภาพอากาศให้ได้ตามมาตรฐาน

4.3. 3.กระตุ้นให้ใช้รถยนต์ให้ความสำคัญในการรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในภาพดีเพื่อ ลดควันดำ

4.4. 4.รณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถยนต์มีวินัยและเคารพในกฎจราจร

5. แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ

5.1. 1.จากธรรมชาติ

5.1.1. -ไฟป่า สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ตามธรรมชาติ

5.1.2. -ฝุ่นละออง มีโดยทั้วไปพบได้ทุกสถานที่ อาจจะมากหรือน้อยตามสถานที่นั้นๆ

5.2. 2.จากฝีมือมนุษย์

5.2.1. มนุษย์เป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศมากที่สุด เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ส่งผลให้เกิดความบริโภค พลังงาน เชื้อเพลิง ทั้งในครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร