Milano ERP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Milano ERP by Mind Map: Milano ERP

1. Administrator

1.1. Cấu hình quy trình

1.2. Quản lý quy trình

1.3. Cấu hình email template

2. Nhân sự

2.1. Phòng ban

2.2. Nhân viên

2.2.1. Tài khoản

2.2.2. Vai trò

2.2.2.1. Quyền

2.2.3. Đánh giá

2.3. Tuyển dụng

2.3.1. Công việc mới

2.3.2. Ứng viên

2.3.2.1. Bài test

2.3.2.2. Phỏng vấn

2.3.2.3. Kết quả

2.4. Bảng lương

2.4.1. Thanh toán lương

2.5. Quản lý tin tức

2.5.1. Tạo thông báo

3. Dashboard

3.1. Lịch sử hoạt động

3.2. Công việc cần làm

3.3. Tin tức

4. Kế toán

4.1. Quản lý bảng mã tài khoản

4.2. Báo cáo tài chính

4.2.1. Quy trình phê duyệt

4.3. Quản lý tài sản

4.3.1. Yêu cầu mua mới

4.3.2. Quy trình phê duyệt

4.3.3. Đặt hàng

4.3.3.1. Thanh toán

4.3.3.2. Nhập hàng

4.3.3.2.1. Khấu hao tài sản

4.3.4. Thanh lý

4.3.4.1. Thanh toán

4.4. Đề nghị thanh toán

4.4.1. Phê duyệt

4.4.2. Liên kết mã tài khoản

4.5. Doanh thu

4.5.1. Liên kết mã tài khoản

5. Kinh doanh

5.1. Lead

5.1.1. Thông tin khách hàng

5.1.2. Thiết kế

5.2. Hợp đồng

5.2.1. Học pha chế

5.2.2. Công trình

5.2.2.1. Vật tư

5.2.2.2. Nghiệm thu

5.2.3. Thanh toán

5.3. Đại lý

5.3.1. Công nợ

5.3.1.1. Thanh toán

5.3.1.2. Lịch sử thanh toán

5.3.2. Đơn đặt hàng

5.3.3. Doanh thu bán hàng

6. Kho

6.1. Quản lý kho

6.1.1. Sản Phẩm

6.1.1.1. Mã

6.1.1.2. Loại

6.1.2. Nhập kho

6.1.3. Xuất kho

6.1.4. Kiểm kho

6.1.5. Chuyển kho

6.2. Sản xuất sản phẩm

6.2.1. Nguyên liệu từ nhà cung cấp

6.2.2. Sản phẩm đầu ra

7. Phân tích

7.1. Dự đoán nguyên liệu cần sản xuất

8. Vận chuyển

8.1. Quản lý xe

8.1.1. Sức chứa

8.1.2. Loại hàng

8.1.2.1. Vật tư

8.1.2.1.1. Công trình

8.1.2.2. Nguyên liệu

8.1.2.2.1. Đơn hàng

8.2. Chuyến hàng

8.2.1. Thời gian bắt đầu

8.2.2. Thời gian kết thúc

8.2.3. Tài xế

8.2.4. Danh sách địa điểm

8.2.4.1. Thiết lập đường đi tối ưu

8.2.4.2. Biên nhận

8.2.5. Chi phí vận chuyển

8.3. Lịch sử

9. Procurement

9.1. Nhà cung cấp

9.1.1. Sản phẩm

9.1.1.1. Xuất kho

9.1.1.2. Chuyển kho

9.1.1.3. Trả hàng

9.1.2. Công nợ

9.2. Yêu cầu đặt hàng

9.2.1. Quy trình phê duyệt

9.2.2. Đơn đặt hàng

9.2.3. Thanh toán