นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา by Mind Map: นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา

1. ความหมาย ของนวัตกรรม

1.1. แนวความคิดใหม่

1.2. วิธีการปฏิบัติใหม่

1.3. สิ่งประดิษฐ์ใหม่

1.4. ดัดแปลงจากของเดิม

2. ประโยชน์ ของนวัตกรรม

2.1. ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงกว่าเดิม และยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน

3. การแบ่งกลุ่มการยอมรับ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

3.1. Innovator 2.5% คือ กลุ่มนวัตกร กลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ต้องการใช้หรืออยากลองนวัตกรรม หรือแนวคิด วิธีการที่เกิดขึ้นใหม่ๆ

3.2. Early adopter 13.5% คือ กลุ่มคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเอง เมื่อเห็นคนอื่นเริ่มใช้ และมองเห็นประโยชน์จากนวัตกรรม หรือเทรนใหม่ๆที่เกิดขึ้น

3.3. Early majority 34% คือ คนกลุ่มนี้มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง และมองเห็นประโยชน์จากนวัตกรรมหรือเทรนใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น แต่จะระมัดระวัง และใช้เหตุในการตัดสินใจพอสมควร

3.4. Late majority 34% คือคนส่วนใหญ่หรือกลุ่มคนที่มาที่ หลังคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนที่เปลี่ยนแปลงตนเองช้าที่สุด หรือจะเปลี่ยนแปลงตนเองในวินาทีสุดท้าย

3.5. Laggard 16% เป็นกลุ่มคนที่มีอายุ มักจะใช้แต่เทคโนโลยีเดิมๆ จนเคยชินและไม่อยากเปลี่ยนแปลง

4. นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการสอน

4.1. เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

4.1.1. Computer เช่น - เครื่อง LCD

4.1.2. สื่อการสอนใหม่ๆ เช่น - software

4.1.3. การสอนผ่านเว็บต่างๆ เช่น

4.1.3.1. - Learning Object

4.1.3.2. - E-learning

4.1.3.3. - Social media for Learning

4.2. ข้อควรคำนึง ในการใช้งาน

4.2.1. Education Tools

4.2.2. Facilities

4.2.3. Budget

4.2.4. People