แรงและการเคลื่อนที่(1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แรงและการเคลื่อนที่(1) by Mind Map: แรงและการเคลื่อนที่(1)

1. ชนิดของแรง

1.1. 1)แรงนิวเคลียร์

1.2. 2)แรงไฟฟ้า

1.3. 3)แรงโน้มถ่วงโลก

1.4. 4)แรงแม่เหล็ก

1.5. 5)แรงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

2. การเคลื่อนที่แบ่งได้2แบบ

2.1. 1)การเคลื่อนที่แบบหนุม

2.2. 2)การเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่ง

3. การเคลื่อนที่แบ่งได้4ลักษณะ

3.1. 1)การเคลื่อนที่ฮาร์มอนิกอย่างมาก

3.2. 2)การเคลื่อนที่แบบวงกลม

3.3. 3)การเคลื่อนที่แบบโพลเจกไทล์

3.4. 4)การเคลื่อนที่แบบแนวเส้นตรง

4. แรงหมายถึง

4.1. สิ่งที่ทำให้วัตถุที่หยุดนิ่ง เคลื่อนที่ และเปลี่ยนทิศทาง

5. Geistesblitze

5.1. แรงและการเคลื่อนที่