การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ by Mind Map: การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

1. ความสำคัญของธุรกิจ ธุรกิจเกิดจากคามต้องการของมนุษย์มี2ประเภท คือ 1.ความต้องการในการดำเนินชิวิต 2.ความต้องการในสิ่งที่อยากมี

2. ความสำคัญของธุรกิจ ธุรกิจเกิดจากคามต้องการของมนุษย์มี2ประเภท คือ 1.ความต้องการในการดำเนินชิวิต 2.ความต้องการในสิ่งที่อยากมี

3. บทที่1แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจและการจัดองค์การ

4. บทที่1แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจและการจัดองค์การ

4.1. ความสำคัญของธุรกิจ ธุรกิจเกิดจากคามต้องการของมนุษย์มี2ประเภท คือ 1.ความต้องการในการดำเนินชิวิต 2.ความต้องการในสิ่งที่อยากมี