การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

1. การทำงานของคอมพิวเตอร์

1.1. รับโปรแกรมและข้อมูล

1.2. การประมวลผล

1.3. แสดงผลลัพธ์

2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

2.1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

2.1.1. หน่วยรับข้อมูลเข้า

2.1.2. หน่วยประมวลผล

2.1.2.1. หน่วยความจํา

2.1.2.2. รีจิสเตอร์

2.1.2.3. รอม

2.1.2.4. แรม

2.1.2.5. หน่วยควบคุม

2.1.3. หน่วยแสดงผล

2.1.4. หน่วยเก็บข้อมูลสํารอง

2.2. ซอฟต์แวร์ (Software)

2.2.1. ซอฟต์แวร์ระบบ

2.2.1.1. ระบบปฏิบัติการ

2.2.1.2. ตัวแปลภาษา

2.2.2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2.2.1. ซอฟต์แวร์สำเร็จ

2.2.2.1.1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

2.2.2.1.2. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

2.2.2.1.3. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

2.2.2.1.4. ซอฟต์แวร์นำเสนอ

2.2.2.1.5. ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล

2.2.2.2. ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

2.3. บุคลากร (Peopleware)

2.3.1. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์

2.3.2. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์

2.4. ข้อมูลและสารสนเทศ (Data / Information)

2.4.1. ข้อมูล

2.4.1.1. ได้จากการสำรวจจริง

2.4.2. สารสนเทศ

2.4.2.1. สิ่งที่ผู้บริหารนำไปใช้ช่วยในการตัดสินใจ

2.5. กระบวนการทำงาน (Procedure)

2.5.1. กระบวนการทำงานหรือโพรซีเยอร์

2.5.1.1. ขั้นตอนที่ผู้ใช้จะต้องทำตาม เพื่อให้ได้งานเฉพาะอย่างจากคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนต้องรู้